Usługi rekrutacji w kontekście art. 15e ustawy o PDOP | ECDP Group

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji  Skarbowej z 27.04.2018 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.25.2018.1.LG, zasługuje na uwagę z racji kwestii dotyczących ograniczeń możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych m.in. z tytułu usług niematerialnych. W analizowanej sprawie Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP będzie znajdował zastosowanie do Usług rekrutacji lub ich elementów nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy/Podmiotów Powiązanych?

Przepisy ustawy o PDOP nie definiują pojęcia „usług rekrutacji”. Zdaniem Wnioskodawcy językowe znaczenie „rekrutacji” oznacza „1. «pobór rekrutów» 2. «przyjmowanie kandydatów do szkół lub do pracy»”. Usługi rekrutacji można zatem zdefiniować jako całokształt usług składających się na proces znajdowania, selekcji angażowania osób/pracowników, których potrzebuje dana organizacja.

Usługi rekrutacji nabywane przez Wnioskodawcę od powiązanego Usługodawcy nie powinny być kwalifikowane m.in. jako usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze – w rozumieniu art. 15e ust. 1 updop. Tym samym jak potwierdził organ podatkowy Usługi rekrutacji lub ich elementy mogły stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy bez ograniczeń wynikających z regulacji art. 15e ust. 1 updop.

11 maja 2018