27 – 31 lipca | nowe podatki i opłaty | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów – druk nr 210

Ustawa z 24 lipca o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu – druk 483

1. Opłata cukrowa i opłata od tzw. małpek – od 1.01.2021 r.

Z uchwalonych przez Sejm ustaw wynika m.in. wprowadzenie dwóch nowych opłat. Opłata cukrowa dotyczy napojów z dodatkiem cukru, środków słodzących albo kofeiny lub tauryny. Opłata od tzw. małpek obejmuje natomiast napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych do 300 ml. Opłaty te formalnie nie zostały nazwane podatkami, tym niemniej stosuje się od nich zapisy Ordynacji podatkowej. Prace legislacyjne nie zostały jeszcze zakończone, ale według obecnych założeń wejście w życie obu opłat nastąpi 1.01.2021 r.

Opłata cukrowa

Opłata cukrowa będzie zawarta w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365) – dodane: art. 12a – 12k. Wysokość opłaty będzie zależeć od zawartości danej substancji (cukru, środków słodzących, kofeiny lub tauryny) w 100 ml napoju. Szczegółowe zasady jej określania wynikają z rodzaju dodanej do napoju substancji. Opłacie cukrowej podlegać będzie wprowadzenie napojów na rynek krajowy. Zasadniczo, obowiązek zapłaty ciąży na osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej będącej:

  • podmiotem sprzedającym napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub importera napoju;
  • zamawiającym, w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta a dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

Podmioty obowiązane do zapłaty opłaty będą zobowiązane:

  • składać w postaci elektronicznej odpowiednią informację do naczelnika urzędu skarbowego;
  • obliczać i wpłacać opłatę

– w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

W przypadku niedokonania opłaty w terminie, organ właściwy ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty.

Opłata od tzw. małpek

Zostanie wprowadzona poprzez nowelizację w art. 92 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277). Opłata obejmuje napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży w opakowaniach jednostkowych do 300 ml. Wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu. Dotyczy podmiotów posiadających odpowiednie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi. Podlega jej, zasadniczo, zaopatrywanie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy będzie obowiązany, odrębnie w odniesieniu do każdego zezwolenia, do:

  • złożenia w postaci elektronicznej odpowiedniej informacji;
  • obliczenia i wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w odpowiedniej wysokości

– do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków naczelnik urzędu skarbowego ustali, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości 2000 zł albo 11 250 zł (w zależności od rodzaju posiadanego zezwolenia na obrót hurtowy).

Stan prac nad nowymi opłatami

Opłata od cukrowa oraz opłata od małpek wynikają ze zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Ustawa ta została odrzucona przez Senat – Sejm natomiast jeszcze nie zajął się stanowiskiem Senatu. Oznacza to, że prace nad tą ustawą jeszcze trwają. Tym niemniej, doszło do uchwalenia przez Sejm odrębnego aktu prawnego – ustawy z 24 lipca o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Z zawartego w niej art. 19 pkt 2 wynika, że wejście w życie ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. nastąpi, zasadniczo, z dniem 1.01.2021 r. Doszło więc do znowelizowania aktu prawnego (ustawy z dnia 14 lutego 2020 r.), który nie jest jeszcze częścią systemu prawnego. Jest to sytuacja wysoce nieregularna i nowatorska z punktu widzenia zasad procesu legislacyjnego. Można się jednak spodziewać się, że opłata cukrowa oraz opłata od tzw. małpek zostaną wprowadzone z dniem 1.01.2021 r.

Stan prac nad ustawą z dnia 14 lutego 2020 r.

Stan prac nad ustawą z dnia 24 lipca 2020 r.

5 sierpnia 2020