Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(10 – 14 czerwca 2019)

1.     Kalkulacja kwoty zwolnienia od podatku akcyzowego energii elektrycznej w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 07.06.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.93.2019.1.PJ

Wnioskodawca jest producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji i właścicielem elektrowni systemowej. Sprzedając energię elektryczną nabywcom końcowym jest on zobowiązany do umorzenia określonej w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Dla poszczególnych lat kalendarzowych jest ustalany odpowiedni procent udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych zielonych (OZE) i niebieskich (biogaz rolniczy) certyfikatów w stosunku do całkowitej ilości energii elektrycznej sprzedanej przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym. Wnioskodawca ma obowiązek pozyskać (od wytwórców OZE lub od podmiotów obracających świadectwami pochodzenia) i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE, określoną w przepisach ustawy OZE, ilość świadectw pochodzenia. Dopiero w momencie otrzymania decyzji Prezesa URE o umorzeniu świadectwa pochodzenia wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym, tj. po kilku miesiącach od momentu, w którym energia elektryczna została wytworzona w OZE i dostarczona/sprzedana odbiorcy końcowemu. Ustawą z dnia 28 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw ustawodawca dokonał zmiany w art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym poprzez zmianę stawki akcyzy na energię elektryczna z 20,00 zł/MWh na 5,00 zł/MWh.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy wnioskodawca będzie mógł obniżyć akcyzę należną w okresach rozliczeniowych po 1 stycznia 2019 r. stosując zwolnienie w wysokości 20 zł/MWh w przypadku umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej wydanych dla energii elektrycznej wyprodukowanej przed 1 stycznia 2019 r.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że zwolnienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym winno być obliczane na podstawie ilości energii, której dotyczą świadectwa pochodzenia oraz stawki akcyzy zastosowanej w tym okresie rozliczeniowym, w którym to zwolnienie jest realizowane. Zatem kwota zwolnienia z akcyzy energii elektrycznej obliczona powinna być na podstawie ilości energii, której dotyczą świadectwa pochodzenia umorzone decyzjami otrzymanymi w danym okresie rozliczeniowym oraz stawki akcyzy zastosowanej w okresie rozliczeniowym, w którym zwolnienie jest realizowane. W odniesieniu do energii elektrycznej dostarczonej w 2018 r. i opodatkowanej stawką 20,00 zł/MWh powinna to być stawka w wysokości 20,00 zł/MWh natomiast w stosunku do energii dostarczonej w 2019 r. i opodatkowanej stawką 5,00 zł/MWh powinna to być stawka 5,00 zł/MWh.

PROCES LEGISLACYJNY

2.     Zmiany w opodatkowaniu preparatów smarowych o kodzie CN 3403

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw

Celem ustawy jest m.in. wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe co skutkuje zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

Projekt przewiduje zmianę treści art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym. Na mocy nowego brzmienia art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym do preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90 oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 albo objętych pozycją CN 3403 stosować się będzie stawkę akcyzy w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów.

Planowane wejście w życie przepisów ustawy w zakresie ustalenia stawki w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów akcyzy dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 oraz olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90 to 01.11.2019 r.

Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

17 czerwca 2019