Podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od czynności cywilnoprawnych
(1 – 5 kwietnia 2019)

1.      Opodatkowanie wierzytelności nabytej w drodze datio in solutum

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 03.04.2019 r., znak: 0111-KDIB4.4014.21.2019.3.PM

Wnioskodawca (Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) objął w całości obligacje wyemitowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Spółka) będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych podlegającemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W przypadku wymagalności obligacji, Spółka jako emitent będzie zobowiązana do ich wykupu, zaś wnioskodawca jako obligatariusz będzie posiadał wobec Spółki wierzytelność o spłatę obligacji wraz z należnym oprocentowaniem. Jeżeli Spółka nie będzie posiadała wystarczających środków pieniężnych na spłatę tej wierzytelności, Spółka dokona jej uregulowania względem wnioskodawcy poprzez wydanie posiadanej przez Spółkę wierzytelności pieniężnej wobec innego podmiotu. W związku z powyższym nastąpi zwolnienie Spółki ze zobowiązania poprzez spełnienie innego świadczenia niż pierwotne (datio in solutum).

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy nabycie wierzytelności w drodze datio in solutum będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Organ podatkowy uznał, że skoro katalog czynności cywilnoprawnych ujęty w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma charakter zamknięty, to czynności cywilnoprawne, które nie zostały w nim wymienione w sposób wyraźny, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W rezultacie, nabycie przez wnioskodawcę wierzytelności Spółki w drodze datio in solutum nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

8 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: