Podatek u źródła od zakupu biletów lotniczych – planowane uproszczenia w ustawie o PDOP i PDOF | ECDP Group

Mając na uwadze często pojawiające się wątpliwości naszych Klientów odnośnie obowiązku poboru podatku u źródła oraz uzyskania certyfikatu rezydencji w przypadku zakupu biletów od zagranicznych linii lotniczych, ECDDP pragnie zwrócić Państwa uwagę na przygotowywane w tym zakresie korzystne dla podatników zmiany w ustawach o PDOP i PDOF. Przypomnijmy, że obecnie polskie firmy muszą odprowadzać 10% podatku od przychodów z biletów lotniczych, chyba że posiadają lub uzyskają certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej, z której usług korzystają. Zgodnie z komunikatem przedstawionym przez Ministerstwo Rozwoju, przygotowano zmiany przepisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące zwolnienia przedsiębiorców z martwego obowiązku, jakim jest ubieganie się o certyfikat rezydencji podatkowej zagranicznej linii lotniczej w przypadku kupna biletu u zagranicznego przewoźnika lotniczego.

Ww. projekt zakłada wprowadzenie istotnych zmian w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP (oraz odpowiednio art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF).  Przepis ten po zmianach ma stanowić, iż podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 (odpowiednio w ustawie o PDOF: osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a), przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera – pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów.

Na podstawie ww. przepisów – jak głosi komunikat Ministerstwa Rozwoju – przewiduje się zatem pobieranie podatku wyłącznie od przewozów nierozkładowych, gdzie jest możliwość negocjacji ceny i dochodzi do bezpośredniej interakcji pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a klientem (klient ma możliwość negocjowania umowy, poboru podatku bądź wyegzekwowania certyfikatu rezydencji).

3 kwietnia 2017