PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.01.2019 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.360.2018.1.LG

Nabyte przez podatnika usługi wsparcia nie stanowią usług bezpośrednio związanych z wytworzeniem towaru

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą obejmującą w szczególności realizację projektów inwestycyjnych o charakterze deweloperskim w zakresie budowy lokali mieszkalnych i użytkowych. W ramach działalności, podmiot nabywa usługi zaklasyfikowane jako usługi doradztwa, usługi zarządzania oraz usługi reklamowe. W opinii organu, ponoszone wydatki nie mają bezpośredniego wpływu na wytworzenie sprzedawanych lokali – w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Jak stwierdzono – nie podlega wątpliwości, że wydatki te są w jakimś stopniu związane z wytworzeniem towaru. Nie można jednak uznać, że bez ich poniesienia, niemożliwe byłoby wytworzenie towaru. Tym samym, podlegają one ograniczeniu w możliwości zaliczeniu do KUP na podstawie art. 15e ustawy o PDOP.

Również sposób kalkulacji wynagrodzenia oraz fakt, że koszty usług są uwzględnianie jedynie przy kalkulacji rentowności realizowanej inwestycji deweloperskiej, a nie są wliczane w cenę zbywanych lokali w formie bezpośredniego narzutu, wskazuje, że nie są one związane bezpośrednio z wytworzeniem.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 07.01.2019 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.603.2018.1.BM

Otrzymanie przez podatnika certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta w formie elektronicznej

Podatnik, w związku z nabywaniem usług audytorskich od nierezydentów – otrzymuje od nich certyfikaty rezydencji w formie elektronicznej. Dokumenty te, są sporządzane w formacie „pdf” lub innym formacie elektronicznym przez uprawnione organy danego państwa, zgodnie z przepisami i w formie dopuszczalnej przez konkretne państwo.  Jak wskazał organ – biorąc pod uwagę treść art. 4a pkt 12 ustawy o PDOP – właściwym dokumentem potwierdzającym rezydencję podatkową kontrahenta jest:

· oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej wydany w formie papierowej,

· kopia certyfikatu rezydencji podatkowej w formie papierowej, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione podmioty,

· certyfikat rezydencji podatkowej w formie elektronicznej sporządzony przez właściwe władze podatkowe i przekazany podatnikowi lub opublikowany na oficjalnych stronach internetowych tych władz.

Organ podkreślił, że dokumentem urzędowym będzie taki certyfikat rezydencji, który został sporządzony w formie przewidzianej przepisami prawa danego państwa przez powołany organ. Jeżeli zatem, przepisy danego kraju umożliwiają uzyskanie certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej, jego pozyskanie przez polskiego płatnika będzie uprawniało do zastosowania postanowień konkretnej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Tym samym, uzyskany przez Spółkę certyfikat rezydencji podatkowej w formie elektronicznej (w formacie „pdf” lub innym formacie elektronicznym) wydany przez właściwy organ administracji podatkowej w wersji elektronicznej, jest ważny w rozumieniu ustawy o PDOP.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja została wydana w stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2018 r. – nie uwzględnia więc treści art. 26 ust. 1n ustawy o PDOP.

11 stycznia 2019