Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(22 – 26 kwietnia 2019)

1.      Charakterystyka działalności pozwalającej na zastosowanie ulgi B+R

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.04.2019 r., znak  0111-KDIB1-3.4010.70.2019.2.BM

Podatnik, w ramach przedsiębiorstwa, dokonał wyodrębnienia działu, którego stałą działalnością jest prowadzenie prac w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Mają one na celu opracowanie,                     a następnie wdrożenie nowych/ulepszonych rozwiązań, które w przyszłości usprawnią zarządzanie procesami magazynowymi i logistycznymi. Planowanym efektem, jest również zwiększenie wydajności procesów, przekładające się na powstanie oszczędności w związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań. Organ podatkowy, zgodził się z podatnikiem, że tego typu działania, należy uznać za działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP. Jak uznał organ, realizacja prac zarówno na zlecenie klientów jak i na potrzeby własne spółki, są działaniami podejmowanymi w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.

2.      Objęcie zwolnieniem strefowym przychodów ze sprzedaży towarów, których cykl produkcyjny rozpoczął się przed dniem pozyskania przez podatnika zezwolenia

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.04.2019 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.73.2019.1.ŚS

Produkcja gotowego wyrobu przez podatnika jest działaniem ciągłym i wieloetapowym. Jak wskazano, wstępne fazy produkcji wyrobu, zostały rozpoczęte przed uzyskaniem przez podatnika zezwolenia na prowadzenie działalności w ramach SSE. Końcowy produkt, został jednak wykonany na terenie specjalnej strefy ekonomicznej – po uzyskaniu zezwolenia, którym objęto działalność polegającą na jego wytworzeniu. Organ interpretacyjny zgodził się z podatnikiem, że uzyskane przychody ze sprzedaży produktów – pomimo rozpoczęcia produkcji przed pozyskaniem zezwolenia strefowego – będą w całości podlegały zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP. Bez znaczenia pozostaje bowiem moment rozpoczęcia cyklu produkcyjnego. Jeżeli końcowe produkty zostały wytworzone w granicach SSE oraz stanowią działalność objętą zwolnieniem, należy uznać je za tzw. wyroby strefowe. Tym samym, dochód wynikający z ich sprzedaży, podlega zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.

3.      Czy usługę polegającą na udostępnianiu sieciowej przestrzeni dyskowej należy uważać za użytkowanie urządzenia przemysłowego?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.04.2019 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.49.2019.1.MS

Podatnik – jak wskazano w stanie faktycznym – nabywa usługę udostępnienia przestrzeni dyskowej dla własnych pracowników oraz udostępnienia dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby portalu do pracy wspólnej użytkowników. Zdaniem podatnika, wskazane usługi nie mieszczą się w dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1-4 ustawy o PDOP. Organ podatkowy nie zgodził się z podatnikiem wskazując, że sama nazwa usługi nie może być wyłącznym czynnikiem determinującym daną usługę do kategorii świadczeń objętych zakresem wskazanej regulacji. Jednocześnie uznał, że podatnik dokonuje zapłaty za korzystanie z urządzenia przemysłowego, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. W ocenie organu – wobec braku definicji ustawowej – pojęcie należy  interpretować szeroko, stosując zasady wykładni językowej. W konsekwencji, uzasadniony jest pogląd, że infrastruktura informatyczna (serwery, dyski) stanowi mechanizm lub zespół elementów i służy do wykonywania określonych czynności. Tym samym, należy traktować ją jako urządzenie przemysłowe, w rozumieniu przytoczonego wyżej przepisu.

 4.     Jakie są obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem do wycieczki z ZFŚS?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.04.2019 r., znak 0112-KDIL3-3.4011.59.2019.1.DS

Podatnik organizuje imprezy kulturalno-oświatowe oraz wycieczki dla pracowników, emerytów oraz członków ich rodzin. Wspólne wyjazdy są organizowane w celach integracyjnych i wypoczynkowych. W wycieczkach nie uczestniczą wszyscy pracownicy, udział w nich jest dobrowolny. Jak wskazano, wspólne wyjazdy zorganizowane są w celach integracyjnych oraz wypoczynkowych. Udział pracowników w wycieczce, częściowo finansowany jest ze środków ZFŚS. Organ interpretacyjny zgodził się z podatnikiem, że uczestnictwo w imprezie nie powoduje powstania przychodu po stronie pracownika, w części finansowanej przez pracodawcę. Jak stwierdził organ, nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika, gdy korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów. Bez skonkretyzowanego i przypisanego świadczenia nie można bowiem określić wysokości przychodu. W konsekwencji, na organizatorze (pracodawcy) nie ciążą obowiązki płatnika, związane z obliczaniem i pobraniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

5.     Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Projektowana ustawa ma stanowić implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z 10 października 2017 r w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, nowe przepisy mają na celu:

  • wprowadzenie nowej procedury rozstrzygania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania,
  • uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania poprzez umieszczenie zasad ich dotyczących w jednym akcie prawnym,
  • przeniesione do nowej ustawy miały by także zostać przepisy dotyczące uprzednich porozumień cenowych zawarte obecnie w dziale IIA Ordynacji podatkowej.

Projekt przewiduje również wprowadzenie instytucji uproszczonego porozumienia cenowego, a także innych zmian do postępowania w sprawie zawierania uprzednich porozumień cenowych, wynikających z potrzeb praktyki prowadzenia tego postępowania oraz mających na celu jego usprawnienie.

Projekt znajduje się obecnie w fazie opiniowania.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321385

29 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: