PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Niezaliczanie do przychodów podatnika zwróconych wydatków niestanowiących uprzednio kosztów uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.09.2018 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.351.2018.1.JG.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o PDOP do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził dotychczasową linię interpretacyjną organów podatkowych zgodnie z którą, powyższa regulacja dotyczy wyłącznie wydatków niezaliczonych do KUP z mocy art. 16 ustawy o PDOP. W świetle niniejszego stanowiska, przez użyte w przepisie wyrażenie „inne wydatki” należy rozumieć poniesione przez podatnika wydatki, które nie stanowiły dla niego kosztu podatkowego z uwagi na ich umieszczenie w negatywnym katalogu KUP (art. 16 ustawy o PDOP).

Jednocześnie – w opinii organów – poniesiony wydatek powinien być odpowiednikiem wydatku zwróconego. W stanie faktycznym przedstawionym w interpretacji, Spółka dokonała wypłaty odszkodowania klientowi za niewłaściwe wykonanie usług transportowych. Następnie Spółka odzyskała wypłaconą kwotę od ubezpieczyciela, w związku z realizacją świadczenia z umowy ubezpieczeniowej. W ocenie organu, otrzymana kwota odszkodowania stanowi dla Spółki przychód należny z uwagi na brak tożsamości obu świadczeń.

2. Rozliczenie podatkowe przychodów i kosztów w związku z podziałem przez wydzielenie

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.09.2018 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.291.2018.1.AZ.

W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, dochodzi do podziału spółki poprzez wydzielenie (w oparciu o art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych) z jej majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej jako ZCP), a następnie jej przeniesienie do Spółki Przejmującej.

Konkluzje wynikające z niniejszej interpretacji są następujące (stanowisko zaakceptowane przez organ):

 • przychody i koszty uzyskania przychodów związane z działalnością ZCP, które zostaną wykazane do dnia poprzedzającego dzień wydzielenia w Spółce powinny zostać wykazane w jej rozliczeniu za rok podatkowy, w którym dojdzie do podziału;
 • w przypadku otrzymania w dniu wydzielenia lub po dniu wydzielenia faktur korygujących koszty uzyskania przychodu – związane z działalnością ZCP – wystawionych na skutek błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek na fakturach pierwotnych, obowiązek korekty spoczywać będzie na Spółce. Jeżeli korekty dokonano z innych przyczyn niż wymienione – obowiązek jej dokonania spoczywa na Spółce Przejmującej;
 • obowiązek korekty przychodu (osiągniętego przez ZCP) spowodowany błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką występującą na fakturze pierwotnej, w związku z fakturą otrzymaną w dniu wydzielenia lub po nim – spoczywa na Spółce. Jeżeli przyczyna korekty jest inna niż wymienione – korekty przychodów dokonuje Spółka Przejmująca.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Zmiana ustawy o PDOF i PDOP

Projekt ten zawiera zmiany ówcześnie umieszczone w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 24.08.2018 r. (obecnie odbywa się I czytanie w Sejmie).

Zmiany w zakresie:

 • wykorzystywania samochodów osobowych w działalności,
 • 9% stawki podatku dla małych podatników,
 • uprawnienia do zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek związanych
  z finansowaniem własnym,
 • wysokości kosztów uzyskania przychodów wykazywanych w związku z konwersją długu na kapitał,
 • modyfikacji przepisu dotyczącego właściwości Naczelnika US w przypadku obowiązku wpłaty podatku przez płatnika przy przekazywania zysku na kapitał zakładowy,
 • wprowadzenia zwolnienia podmiotowego dla jednostek dozoru technicznego,
 • podwyższenia kwot limitów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców o charakterze nieobowiązkowym,
 • umożliwienia – pod określonymi warunkami – posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji

– obecnie procedowane są w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w zakresie samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności

Zmianie ulegnie treść art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z treścią Projektu, otrzyma on brzmienie, w myśl którego odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego dokonuje się w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 225 000 zł (w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym) oraz 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Projekt przewiduje także nowelizację art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP. W myśl postanowień projektu, jeżeli samochód osobowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy samochód ten należy do pracownika, który wykorzystywany jest zarówno w działalności gospodarczej, jak i poza nią, podatnik zobowiązany będzie wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków. Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).

W projekcie zakłada się wprowadzenie limitu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat
z tytuły używania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy oraz innej umowy o podobnym charakterze. W obecnym stanie prawnym po stronie leasingobiorcy/najemcy nie obowiązuje w tym zakresie limit odnoszący się do wartości samochodu osobowego, dlatego tez intencją projektodawcy jest zrównanie skutków podatkowych form wykorzystywania samochodu osobowego. W tym zakresie Projekt przewiduje odpowiednie rozciągnięcie ograniczenia stosowanego obecnie do odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego na inne formy korzystania z samochodu osobowego. Z uwagi na „techniczne” różnie między tymi formami korzystania z samochodu osobowego w przypadku umów leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy projekt przewiduje, iż ograniczenie w zaliczaniu opłat z tytułu tych umów do kosztów podatkowych ustalone zostanie proporcją wartości leasingowanego (najmowanego) samochodu do kwoty 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Prace w Sejmie; I czytanie.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2854

2. Nowe wzory zeznań podatkowych w PDOF

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 29.09.2018 r.

Projekt Rozporządzenia ustanawia nowe wzory zeznań i załączników do zeznań:

·  PIT 36/PIT-36S, PIT 36L/PIT-36LS, PIT 37,PIT 38,PIT 39.

Wzory stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2018 r. Nie stosuje się ich jednak, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostało złożone według dotychczasowego wzoru. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Zmiana ma na celu dostosowanie wzorów zeznań do zmian w treści ustawy o PDOF.

Prace w RCL.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316403

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych z 29.09.2018 r.

21.09.2018 r. – Projekt wpłynął do Sejmu. Brak poprawek (założenia Projektu zostały przedstawione w Podatkowym Przeglądzie Tygodnia nr 1).

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2848

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 17.07.2018

Projekt skierowano do drugiego czytania w Sejmie. Brak poprawek (założenia Projektu zostały przedstawione w Podatkowym Przeglądzie Tygodnia nr 1).

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-125-18

3. Pracownicze Plany Kapitałowe

Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z 15.02.2018

3.10.2018 r. – Projekt skierowano do II czytania na posiedzeniu Sejmu, bez poprawek w zakresie podatków dochodowych (założenia Projektu zostały przedstawione w Podatkowym Przeglądzie Tygodnia nr 1).

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-126-18

5 października 2018