PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.10.2018 r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.271.2018.1.EN

Wynagrodzenie wypłacane przez spółkę członkom zarządu wykonującym swoje funkcje na podstawie powołania, nie podlega limitowaniu jako KUP na podstawie art. 15e ustawy o PDOP

Organ interpretacyjny stwierdził, że w katalogu kosztów objętych limitowaniem, o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP, nie zostały wymienione obowiązki wykonywane przez członków zarządu osób prawnych, pełniących funkcję na podstawie powołania. Z uwagi na fakt, że obowiązki te wynikają wprost z odrębnych regulacji – art. 368 k.s.h. – nie można uznać, że członkowie zarządu prowadząc sprawy spółki i reprezentując ją, świadczą w ten sposób usługi na rzecz spółki. W konsekwencji, całość wypłacanego wynagrodzenia z tego tytułu będzie stanowiła dla spółki koszt uzyskania przychodu.

Jednocześnie organ podkreślił, że jeżeli z członkami zarządu zostaną zawarte dodatkowe kontrakty menadżerskie jako z osobami fizycznymi, na podstawie których będą oni pełnić funkcję dyrektorów poszczególnych pionów w spółce – takie świadczenie należy uznać za usługi zarządzania i kontroli w świetle art. 15e ustawy o PDOP. Tym samym, wynagrodzenie wypłacane na podstawie kontraktu menadżerskiego podlega limitowaniu w świetle powyższej regulacji.

2. Interpretacja  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.10.2018 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.268.2018.1.HK

Przychodów z dywidend nie należy uwzględniać przy dokonywaniu alokacji kosztów pośrednich

Przy alokacji kosztów pośrednich do odpowiedniego źródła przychodów, tj. przychodów z zysków kapitałowych lub przychodów z innych źródeł, należy uwzględniać jedynie przychody w odniesieniu do których ustawa przewiduje możliwość pomniejszenia ich o koszty uzyskania przychodów. Tym samym, przy obliczaniu proporcji, przychodów z dywidend – opodatkowanych ryczałtowo – nie ujmuje się ani wśród przychodów z zysków kapitałowych lub przychodów z innych źródeł przychodów (w liczniku proporcji), ani w ogólnej kwocie przychodów (mianownik proporcji).

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.10.2018 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.374.2018.2.APO

Wydatki z tytułu nabycia usług IT od podmiotu powiązanego są w całości kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorstwa

Nabycie przez podatnika od podmiotu powiązanego kompleksowej usługi IT, polegającej w szczególności na wdrożeniu i zapewnieniu możliwości korzystania z systemu SAP, udostępnianiu sprzętu oraz oprogramowania do organizacji telekonferencji, zapewnieniu bieżącej pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych czy też doradztwie prawnym w obszarze IT – polega w całości zaliczeniu do KUP przedsiębiorstwa.

Jak stwierdził organ, czynności te nie należą do zakresu i specyfiki usług wskazanych w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, a także nie stanowią świadczeń podobnych do usług wskazanych w powyższym przepisie.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.10.2018 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.231.2018.2.MK

Wydatki poniesione przez podatnika w związku z zakupem pakietów medycznych dla pracowników, rodzin pracowników oraz byłych pracowników jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorstwa

Wydatki ponoszone przez podatnika (pracodawcę) na zakup pakietów medycznych, w ramach których są zawarte świadczenia z zakresu medycyny pracy oraz świadczenia zdrowotne niewchodzące w zakres medycyny pracy dla pracowników i ich rodzin, a także byłych pracowników – spełniają przesłanki pozwalające na uznanie ich za koszt uzyskania przychodu. W opinii organów, przemawia za tym fakt, że podjęte działania przyczyniają się do minimalizacji kosztów nieobecności pracownika, wzrostu jego motywacji do pracy, a także – w odniesieniu do rodzin i byłych pracowników – poprawę wizerunku pracodawcy oraz jego lepsze postrzeganie.

5. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.10.2018 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.319.2018.1.BJ

Przesłanki istnienia związku wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu nabycia usług niematerialnych od podmiotu powiązanego z wytworzeniem towaru lub świadczeniem usługi

Organy podatkowe po raz kolejny potwierdziły swoje stanowisko zgodnie z którym, aby wydatki z tytułu nabycia od podmiotu powiązanego usług niematerialnych mogły w całości podlegać uznaniu za KUP (nie podlegać limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP) – konieczny jest ich bezpośredni związek z wytworzonymi towarami lub świadczonymi przez podatnika usługami. W opinii organów, wspomniany bezpośredni związek ma miejsce wtedy, gdy usługi niematerialne są inkorporowane w świadczonej usłudze. Tym samym, nie jest wystarczające samo istnienie związku wydatku z powstaniem określonego przychodu. Koszt ten powinien być możliwy do zidentyfikowania w konkretnie świadczonej pojedynczej usłudze, jako czynnik obiektywnie kształtujący finalną cenę tej usługi.

6. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.10.2018 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.282.2018.1.DP

Prowadzenie ewidencji rachunkowej w przypadku wykonywania działalności gospodarczej na terenie dwóch SSE

W celu ustalenia przychodu (dochodu) w związku z wykonywaniem działalności zwolnionej i opodatkowanej, podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ustawy o PDOP. W przypadku, gdy działalność jest wykonywana na terenie dwóch SSE – ewidencja powinna umożliwiać rozliczenie pomocy publicznej i wyliczenie dochodu zwolnionego z opodatkowania dla każdej strefy odrębnie. Organ podkreślił, że sposób prowadzenia ewidencji w której w sposób łączny ujmowane są dochody zwolnione osiągane na terenie odrębnych stref – bez możliwości ich wyodrębnienia – jest nieprawidłowy.

7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4.10.2018 r., sygn. akt II FSK 2840/16

Wydatki na opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy (odstępne) mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP

W niniejszej sprawie istota sporu sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy zapłata przez skarżącą odstępnego z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy stanowi koszt uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

W zaistniałym stanie faktycznym, realizacja przedmiotowej umowy stała się niecelowa i skrajnie niekorzystna dla spółki, narażając ją na ponoszenie znacznych strat, które mogły zagrozić jej stabilności finansowej, a tym samym zagrozić jej przychodom. Spółka wskazała, że w wyniku uiszczenia przez nią odstępnego ponoszone koszty uzyskania przychodów będą mniejsze niż w sytuacji realizowania umowy. Gdyby bowiem umowa była nadal realizowania to skarżąca generowałaby koszty uzyskania przychodu i mogłaby osiągnąć nie tylko stratę ekonomiczną, ale i stratę podatkową, a w konsekwencji straciłby na tym także Skarb Państwa z uwagi na brak wpływów podatkowych.

Zdaniem NSA, interpretując przepis art. 15 ust 1 ustawy o PDOP, należy kierować się przesłankami zdrowego rozsądku przy dokonywaniu oceny racjonalności poniesienia przez danego podatnika kosztu przez pryzmat faktów zaistniałych po dacie podjętych decyzji o charakterze gospodarczym. W procesie działań gospodarczych przedsiębiorca dąży bowiem nie tylko do maksymalizacji przychodów, ale i też ograniczania kosztów ich uzyskania, przy czym obie te wielkości muszą być ujmowane globalnie. Chodzi zatem o racjonalne rozstrzygniecie w tym zakresie, czy dany wydatek (koszt) może obiektywnie przyczynić się do realizacji pożądanego celu (osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła), co jednak oczywiście nie oznacza, że cel ten zostanie osiągnięty. Postulowany jest sposób interpretowania prawa podatkowego oparty na tzw. wykładni gospodarczej, tzn. takiej która przewiduje, m.in. przyjęcie założenia, że podatnik działa i powinien działać w sposób typowy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, tj. przykładowo dąży do osiągnięcia zysku a nie strat.

Spółka podkreślała, że celem poniesienia wydatku związanego z zapłatą odstępnego było zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, jakim jest prowadzona przez nią działalność gospodarcza obejmująca m.in. obrót świadectwami pochodzenia. W ocenie NSA, mając na uwadze powyższe należało zatem uznać, że wydatki na odstępne, takie jak w rozpatrywanej sprawie, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.

PDOF

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy

W związku z rozbieżnymi stanowiskami organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, co do prawa do rozpoznania kosztów podatkowych przez podatnika wnoszącego aport w postaci wierzytelności przysługującej podatnikowi względem spółki (konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy), Projekt przewiduje wprowadzenie bezpośrednich regulacji uprawniających podatnika do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tego tytułu.

W przypadkach kiedy przedmiotem konwersji będzie wierzytelność z tytułu pożyczki uprzednio udzielonej przez wnoszącego ten wkład spółce (spółdzielni), podatnik będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wartość odpowiadającą kwocie udzielonej uprzednio pożyczki, nie wyższej jednak niż przyjęta przez strony (wnoszącego i przez spółkę) wartość takiej wierzytelności, określonej na dzień jej wniesienia.

Z kolei w przypadku, kiedy przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie wierzytelność własna uprzednio zaliczona przez wnoszącego wkład do przychodów należnych, podatnik wnoszący taki wkład będzie mógł zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów wartość odpowiadającą kwocie przychodu należnego wykazanego przez tego podatnika z tytułu wykonania tego świadczenia (zbycia towaru).

Aktualnie Projekt procedowany jest w Sejmie.

Dalsze założenia Projektu zostaną omówione w kolejnych wydaniach Podatkowego Przeglądu Tygodnia.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2854

2. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych 

Ustawę skierowano do Senatu nie wnosząc przy tym poprawek w zakresie podatków dochodowych. Założenia wprowadzanych zmian zostały opisane w Podatkowym Przeglądzie Tygodnia nr 1.

https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,637.html

19 października 2018