PODATKI POŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.09.2018 r., sygn. akt I FSK 1776/16

Podatnik, który ma miejsce zamieszkania za granicą, musi odprowadzić VAT od najmu lokali położonych w Polsce

Podatnik, który ma miejsce zamieszkania za granicą, musi odprowadzić VAT od najmu lokali położonych w Polsce, nawet jeśli nie przekroczy limitu 200 tys. zł – tak wynika z wyroku NSA.
O prawie do zwolnienia podmiotowego decyduje to, gdzie zapadają decyzje, a te – zdaniem NSA – są podejmowane tam, gdzie podatnik żyje i mieszka. Przyjazdy na terytorium Polski w celu przeprowadzania transakcji biznesowych nie przesądzają o możliwości zastosowania przywilejów podatkowych.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 05.10.2018 r., znak: ITPP1/4512-897/15/18-S/NK

Odliczenie podatku naliczonego z tytułu wydatków CSR

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że Spółce ponoszącej wydatki z tytułu CSR (CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu rozumianej jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie poprzez m.in. przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa”) przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z wydatkami związanymi z działaniami CSR. Organ wskazał też, że nieodpłatne świadczenie usług przez podatnika do celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie będzie uznane na gruncie ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług, i w konsekwencji nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.10.2018 r., znak: 112-KDIL1-3.4012.502.2018.3.KM

Miejsce opodatkowania usługi świadczonej na rzecz konsumentów z Włoch

Wnioskodawca świadczący, za pośrednictwem strony internetowej usługę polegającą na układaniu planu dietetycznego na rzecz konsumentów, zwrócił się do Dyrektora o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia kraju opodatkowania świadczonej przez niego usługi.

Organ uznał, że ww. usługi nie stanowią usług elektronicznych i tym samym krajem ich opodatkowania będzie kraj, w którym wnioskodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Polski.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.10.2018 r., znak: 0112-KDIL2-2.4012.381.2018.2.EN

Przesłanie nabywcy faktury w formacie PDF jest równoznaczne z wydaniem faktury

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wysyłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną, na adres
e-mailowy wskazany przez nabywcę podczas akceptacji regulaminu aplikacji mobilnej, w którym wyraził żądanie otrzymywania faktur w formie elektronicznej, będzie spełniało przesłanki do uznania, że nastąpi wydanie faktury w myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Wprowadzenie kompleksowych regulacji w zakresie bonów

Projekt przewiduje wprowadzenie m.in. pojęć bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia (w art. 2 ustawy o VAT) oraz ustalenie zasad opodatkowania w przypadku stosowania bonów (dodanie art. 8a i art. 8b ustawy o VAT). W projekcie znajdujemy następujące rozwiązania:

· transfer bonu jednego przeznaczenia uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy;

· transfer bonu różnego przeznaczenia jest opodatkowany w momencie faktycznego przekazania towaru lub faktycznego świadczenia usługi.

Przepisy wprowadzane projektowaną ustawą nie znajdą zastosowania do bonów wyemitowanych przed 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w zakresie usług elektronicznych (telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) rozliczanych w systemie MOSS.

Zgodnie z ogólną zasadą świadczenie usług elektronicznych na rzecz konsumentów (osób fizycznych niebędących podatnikami) jest opodatkowane w państwie odbiorcy świadczenia. Nowelizacja wprowadza wyjątek od tej zasady. Polscy podatnicy świadczący usługi elektroniczne konsumentom z innych państw UE do wartości 42 000 zł (netto) rocznie będą mogli rozliczać podatek VAT w Polsce. Rozwiązanie fakultatywne (podatnik może wybrać opodatkowanie w kraju nabywcy usługi elektronicznej – poprzez system MOSS).

– dodane ust. 2-6 w art. 28k ustawy o VAT.

Dokumentowanie fakturami usług elektronicznych będzie podlegało przepisom mającym zastosowanie w państwie członkowskim, w którym jest zidentyfikowany usługodawca korzystający z jednej z procedur szczególnych służących rozliczaniu podatku VAT od usług elektronicznych (w systemie MOSS).

– zmiany w art. 106a, 106b, 106e i 106i ustawy o VAT.

Projekt skierowany do Sejmu 10.10.2018 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-153-18

2. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustalanie podstawy opodatkowania pomiędzy podmiotami powiązanymi

Zmiany w art. 32 ustawy o VAT, polegające na bezpośrednim odniesieniu się do ustawy o CIT i ustawy o PIT (po wprowadzonych zmianach). Pozostawiono specyficznie – na potrzeby ustawy VAT – relacje wynikające ze stosunku pracy oraz z tytułu przysposobienia jako uzupełnienie przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT w zakresie powiązań.

2.10.2018 r. projekt skierowany do komisji sejmowych – druk nr 2860

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2860

3. Projekt rozporządzenia z dnia 4.10.2018 r Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Likwidacja zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas mające obowiązywać od 1.1.2019 r.

1) Propozycja likwidacji zwolnień z zawartych w poz. 17, 30, 43, 48 załącznika do poprzedniego rozporządzania z 2018 r., tj.:

· Transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0)

· Usług związanych z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

· Przyjmowania przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

· Usług w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

2) Uzależnienie możliwości stosowania szeregu dotychczasowych zwolnień od udokumentowania czynności fakturą – m.in. usługi komunalne oraz dostarczania mediów, usługi telekomunikacyjne, radiowe i nadawacze;

3) Zwolnienie dotyczące dostaw towarów w systemie wysyłkowym będzie możliwe do stosowania także, jeżeli podatnik udokumentuje taką dostawę fakturą.

Regulacje przejściowe pozwalające na korzystanie przez podatników z likwidowanych zwolnień do 31 maja 2019 r. Rozporządzenie zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na okres 3 lat (2019 – 2021).

8.10.2018 r. – skierowanie do konsultacji publicznych

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316756/katalog/12539422#12539422

12 października 2018