Podatkowy przegląd tygodnia – akcyza | ECDP Group

1.      Wwiezienie na teren Polski paliwa w zbiorniku w samochodzie i w kanistrze

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 21.08.2019 r., sygn. akt I SA/Lu 215/19 (orzeczenie nieprawomocne)

WSA w wyrokiem uchylił zaskarżoną decyzję oraz stwierdził, iż wwiezienie przez skarżącego na teren Polski paliwa w zbiorniku w samochodzie i w kanistrze nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

„(…) odrębne regulacje dotyczące zwolnienia od podatku akcyzowego zawierają przepisy u.p.a., a mianowicie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 33 ust 5 u.p.a.. W myśl tych regulacji, zwalnia się od akcyzy import paliw silnikowych przewożonych w standardowych zbiornikach: – w ilości nieprzekraczającej 600 litrów na pojazd oraz – znajdujących się w kanistrach przewożonych przez pojazdy silnikowe i w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przechowywania i transportu paliw; pod warunkiem, że paliwa te są wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione; nie zostaną usunięte z tego środka transportu ani nie będą magazynowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy; nie zostaną odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia.

2.      Określenie właściwej stawki akcyzy dla dodatków dozowanych do benzyn silnikowych oraz określenie właściwych stawek akcyzy dla dodatków dozowanych do olejów napędowych

Interpretacja  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.08.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.147.2019.1.WR (organ uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe oraz odstąpił od uzasadnienia)

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego oraz posiada zezwolenie na prowadzenie działalności, jako zarejestrowany odbiorca. Ponadto Spółka dokonuje i zamierza dokonywać krajowego nabycia benzyn silnikowych, które zgodnie z Nomenklaturą Scaloną (dalej: „CN”) obowiązującą od 01.01.2019 są klasyfikowane do kodów CN 2710 12 45, CN 2710 12 49 (dalej: „benzyny silnikowe”) i olejów napędowych o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11 (dalej: „oleje napędowe”), a także wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych zaklasyfikowanych do kodu CN 3811 90 00, stanowiących dodatki do benzyn silnikowych oraz olejów napędowych (dalej: „dodatki do benzyn silnikowych i olejów napędowych”). Rzeczone nabycia wewnątrzwspólnotowe dokonywane są w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, na podstawie posiadanego przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności, jako zarejestrowany odbiorca.

„Kwestia stawki podatku akcyzowego właściwej dla dodatków do benzyn silnikowych i olejów napędowych poruszona została jednak w Dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U.UE.L.2003.283.51, dalej: „Dyrektywa energetyczna”). (…) Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 3 Dyrektywy energetycznej: „Oprócz podlegających opodatkowaniu produktów wymienionych w ust. 1, wszelkie produkty przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane, jako paliwo silnikowe, lub jako dodatek lub rozcieńczalnik do paliw silnikowych, podlegają opodatkowaniu według stawki przyjętej dla równoważnego paliwa silnikowego. (…) Mając na uwadze przedstawioną powyżej argumentację, a także fakt, iż przepis Dyrektywy energetycznej odnoszący się do opodatkowania dodatków do benzyn silnikowych i olejów napędowych nie został zaimplementowany do polskiej Ustawy akcyzowej, w ocenie Wnioskodawcy uznać należy, że stawka podatku akcyzowego mająca zastosowanie do produktów Spółki, tzn. dodatków do benzyn silnikowych i olejów napędowych powinna zostać określona zgodnie z art. 2 ust. 3 Dyrektywy energetycznej. Oznacza to, iż dodatki do benzyn silnikowych i olejów napędowych powinny zostać opodatkowane akcyzą według stawki, jaka stosowana jest wobec wyrobów, do których są one dodawane, tzn.:

  • w przypadku, gdy dodatki dozowane są do benzyn silnikowych, właściwą dla nich stawką podatku akcyzowego będzie stawka dla benzyn silnikowych, tzn. stawka podatku akcyzowego określona w art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy akcyzowej,
  • w przypadku, gdy dodatki dozowane są do olejów napędowych, właściwą dla nich stawką podatku akcyzowego będzie stawka dla olejów napędowych, tzn. stawka podatku akcyzowego określona w art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy akcyzowej.

3.      Zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach metalurgicznych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.08.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.131.2019.2.MK

Zdaniem Wnioskodawcy energia elektryczna wykorzystywana w procesach produkcji stalowych wyrobów kutych klasyfikowanych do działu 25 Produkcja metali PKD, w którym następuje nagrzewanie wsadu, kucie, chłodzenie mieści się w pojęciu procesu metalurgicznego, a w związku z tym korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 Ustawy o podatku akcyzowym – w stanie prawnym od 1 stycznia 2016 roku.

Organ stwierdził, że biorąc pod uwagę zasadę ścisłej interpretacji przepisów wprowadzających przywileje podatkowe oraz w szczególności orzeczenie TSUE w sprawie C-465/15, stwierdzić należy, że zwolnieniu z akcyzy na podstawie art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy podlega energia elektryczna (po spełnieniu warunku o którym mowa w art. 30 ust. 7b pkt 1 ustawy), która jest bezpośrednio zużyta w procesie metalurgicznym rozumianym jako ciąg przemian fizykochemicznych metali na skutek termicznej i/lub chemicznej obróbki. Zwolnieniem tym objęte są zatem co do zasady takie rodzaje obróbki metali pod wpływem których zmienia się stan skupienia, wzrasta lub utrzymywana jest określona temperatura lub wskutek wyżarzania usuwane są występujące naprężenia. (..) Celem ustawodawcy unijnego było objęcie zwolnieniem ściśle określonych procesów, a nie określonych przedsiębiorstw, co wynika wprost z art. 2 ust. 4 lit. b dyrektywy 2003/96/WE. Nadto energia elektryczna podlegająca zwolnieniu nie może być wykorzystana jako energia napędowa i przede wszystkim ma przyczyniać się w sposób bezpośredni do przeprowadzenia konkretnej czynności wyodrębnionej przez ustawodawcę z całego łańcucha produkcyjnego – procesu metalurgicznego. Organ w tym miejscu zaznacza, że brak możliwości zastosowania zwolnienia wobec pozostałych czynności nie jest tożsamy z koniecznością wyłączania tych czynności przez Wnioskodawcę z etapów produkcji. Ustawodawca dopuszcza bowiem szacunkowe metody określania zużycia energii elektrycznej i tym samym objęcie zwolnieniem wykorzystanie energii elektrycznej do czynności mieszczących się w pojęciu procesów metalurgicznych o których mowa w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy.”

PROCES LEGISLACYJNY

4.      Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 30.08.2019 r. jako Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz.U. 2019 poz. 1656).

1)     Rozporządzenie określa przypadki, w których przewóz towarów jest wyłączony z obowiązku:

  • przesłania zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi;
  • o którym mowa w art. 5 ust. 5 (uzupełnienie zgłoszenia przez podmiot odbierający o informację o odbiorze towaru) oraz
  • art. 10a ust. 1 i 2 (Przewoźnik, który w trakcie trasy zapewnia przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego tym zgłoszeniem) ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Ponadto, zwalnia się z obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru przewóz towarów objętych pozycją:

1)     CN 2710, które są przedmiotem dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, dokonywanej ze stacji paliw ciekłych, jeżeli obrót tymi towarami jest dokonywany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z pewnymi wyjątkami:

  • przewóz towarów odbywa się bezpośrednio po ich dostawie, udokumentowanej fakturą lub w przypadku częściowej dostawy – innym dokumentem potwierdzającym ich wydanie;
  • pod warunkiem przewozu towarów w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów.

2)     CN 2710 19 81;

3)     CN ex 2917 36 00 ‒ kwas tereftalowy;

4)     CN ex 3403 19 20 ‒ preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów;

5)     CN ex 3403 19 80 ‒ preparaty do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów;

6)     CN 2710 będących przedmiotem dostawy bezpośrednio do statków powietrznych i morskich, pod warunkiem potwierdzenia ich odbioru odpowiednio na dokumencie dostawy zgodnie z ustawą akcyzową.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 września 2019 r.

5.      Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 30.08.2019 r. jako Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2019 poz. 1658).

Rozporządzenia określa w sposób szczególny:

1)     możliwość przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwanej dalej „PUESC”;

2)     postępowanie podmiotów wysyłających, odbierających i przewoźników, podmiotów sprzedających oraz nabywających, a także wskazuje terminy dla przesłania zgłoszeń albo uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towarów, w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń;

3)     przypadki dokonywania zgłoszeń zbiorczych;

4)     wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie,

– wraz z objaśnieniami.

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1 września 2019 r. z wyjątkiem § 5 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r., i § 7 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

6.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych z dnia 25.07.2019 r. (numer 767)

Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Ostatnich modyfikacji dokonano w dniu 29.08.2019 r.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

6 września 2019