Podatkowy przegląd tygodnia – podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Usługi ubezpieczeniowe z podatkiem u źródła

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.09.2019 r., znak 0111-KDIB1-3.4010.315.2019.1.JKT

Spółka nabywa od podmiotów powiązanych z siedzibą w Niemczech usługi ubezpieczeniowe. Spółka stoi na stanowisku, iż ubezpieczenia nie mieszczą się w katalogu usług niematerialnych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, tzn. katalogu usług objętych reżimem tzw. podatku u źródła. Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska przedstawionego przez Spółkę i stwierdził, iż usługi ubezpieczeniowe, podlegają na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP, podatkowi u źródła, a w konsekwencji Spółka jest zobowiązana do obliczenia, pobrania i wpłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20%. Jak wskazano, świadczenie usług ubezpieczeniowych ma charakter podobny do gwarancji, gdyż zakład ubezpieczeń zgodnie art. 805 § 1 Kodeksu Cywilnego zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Ponadto w uzasadnieniu organ odniósł się do generalnej zasady, zgodnie z którą o możliwości zaklasyfikowania usługi do świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wystarczające jest, że usługa jest świadczeniem o podobnym charakterze do świadczeń wymienionych w treści art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP.

2.      Wzajemne poręczenia w grupie kapitałowej stanowią nieodpłatne świadczenia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.05.2019 r., sygn. akt II FSK 1773/17

W komentowanym wyroku NSA słusznie zauważył, że pojęcie „nieodpłatne świadczenie” w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP ma na gruncie prawa podatkowego szersze znaczenie niż w prawie cywilnym, gdyż obejmuje ono wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podatnika, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Wobec powyższego NSA wskazał, że za nieodpłatne świadczenie należy również uznać udzielenie podatnikowi przez powiązaną z nim spółkę nieodpłatnie poręczenia (gwarancji) w celu zabezpieczenia udzielonego podatnikowi kredytu.

Zaciągnięcie przez spółkę kredytu i uzyskanie jego poręczenia przez jedną ze spółek grupy kapitałowej będzie zdarzeniem prawnym, które po stronie podatnika nie będzie związane z kosztami lub inną formą wydatku, co oznacza, że podatnik uzyska przysporzenie w majątku, gdyż nie poniesie opłaty związanej z poręczeniem (gwarancją), którą musiałby ponieść w obrocie gospodarczym na podstawie cen rynkowych (art. 12 ust. 6 pkt 4 ustawy o PDOP). Na taką kwalifikację uzyskanego świadczenia nie ma wpływu okoliczność, że podatnik zobowiązuje się, że w przyszłości również udzieli poręczenia poręczającemu, na każde jego żądanie.

          PDOF

3.     Podwyższone koszty uzyskania przychodu dla blogerów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.09.2019 r., znak 0115-KDIT2-1.4011.296.2019.2.MN

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie nauki języka polskiego jako języka obcego. Podatnik rozważa możliwość przygotowywania pewnej ilości wpisów na bloga tematycznego dotyczącego nauki języka polskiego jako języka obcego, jak również zastanawia się nad napisaniem książki o tej samej tematyce, tj. podręcznika do nauki języka polskiego. Obydwie aktywności będą wykonywane na zlecenie podmiotu trzeciego prowadzącego działalność gospodarczą, tj. na podstawie zawartej umowy o dzieło. Wszystkie teksty, które mają być stworzone przez Podatnika w ramach ww. zleceń, będą projektami niepowtarzalnymi, mającymi indywidualny charakter i spełniającymi przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakres umowy o dzieło nie będzie pokrywał się z zakresem i przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Podatnika, zgodnie z którym tworzenie wpisów na bloga oraz pisanie książek można zaliczyć do działalności publicystycznej, która została wymieniona w art. 22 ust. 9b pkt 4 ustawy o podatku PDOF jako działalność, która uprawnia do skorzystania z podwyższonych 50% kosztów uzyskiwania przychodu na podstawie 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF w związku z art. 22 ust. 9b pkt 1 i 4 przywoływanej  ustawy.

4.     Obowiązki Spółki związane z przekazaniem pracownikom prezentów z okazji jubileuszu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.09.2019 r., znak 0115-KDIT2-2.4011.273.2019.1.BK

Spółka zamierza przekazać swoim pracownikom prezenty podczas imprezy firmowej z okazji jubileuszu. Wartość prezentów nie będzie uzależniona od stażu pracy pracownika oraz jest niezależna od wysokości jego wynagrodzenia. Kolejno, prezenty mają stanowić rodzaj nagrody dla pracowników oraz są wyrazem uznania dla ich pracy w firmie. Prezenty nie będą stanowiły dodatkowej gratyfikacji za wykonaną pracę. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki, zgodnie z którym wartość wręczonych pracownikom przez Spółkę prezentów z okazji jubileuszu nie będzie stanowić dla nich przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu ustawy o PDOF. W konsekwencji, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF, na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 31 przywoływanej ustawy.

PROCES LEGISLACYJNY

5.     Niższa stawka PIT, wyższe pracownicze KUP

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadzająca niższą podstawową stawkę PIT oraz podnosząca wysokość kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Część zmian wejdzie w życie już 1 października 2019 r.

 

30 września 2019