Projekt opodatkowania akcyzą płynów do e-papierosów w Sejmie | ECDP Group

Pod koniec października do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, przewidujący opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, a także objęcie tych wyrobów obowiązkiem oznaczania znakami akcyzowymi. Najważniejszym celem jest nałożenie akcyzy na dwie nowe kategorie wyrobów: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. To one stanowią bowiem, zdaniem projektodawcy, substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

Planowana nowelizacja przewiduje, że w stosunku do płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich będą miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.

W zakresie produkcji i przemieszczania płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, projektodawca przyjmuje rozwiązanie zakładające stosowanie w odniesieniu do tych wyrobów na terytorium kraju procedury zawieszenia poboru akcyzy. W związku z tym produkcja ww. wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie mogła odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym (z czym wiązać się będzie obowiązek uzyskania przez producenta zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego po spełnieniu określonych warunków). Dodatkowo każdy producent będzie zawsze mógł dokonywać produkcji płynu do e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich poza składem podatkowym korzystając z instytucji przedpłaty akcyzy, co ma zwłaszcza znaczenie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym przewiduje trzymiesięczny okres przejściowy (od dnia wejścia w życie ustawy) na założenie składu podatkowego lub na zmianę zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym ma wejść w życie 1 stycznia 2018 roku, czyli za kilka tygodni. Wciąż nie jest jednak przesądzone, w jakim ostatecznie kształcie uchwalona zostanie ta ustawa (druk nr 1963 jest dostępny na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1963).

Mają Państwo pytania związane z planowany zmianami? Jak nowy typ opodatkowania wpłynie na Państwa działalność? Zapraszamy do kontakt z Pawłem Barnikiem z Departamentu Podatków Pośrednich w ECDDP: pawel.barnik@ecddp.pl.

10 listopada 2017