Projektowany obowiązek codziennego przekazywania wyciągów bankowych | ECDP Group

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy nowelizującej Ordynację podatkową[1]. Zasadniczą zmianą objętą tym projektem jest zamiar wprowadzenia obowiązku codziennego przekazywania (w formie jednolitego pliku kontrolnego – JPK) wyciągów bankowych. Obowiązek dotyczyłby zarówno rachunków bankowych jak i rachunków w SKOK-ach. Obowiązek ten miałby dotyczyć ogółu przedsiębiorców (za wyjątkiem mikro przedsiębiorców).

Wyciągi miałyby być przekazywane Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

W odniesieniu do rachunków prowadzonych przez banki mające siedziby (względnie oddziały) na terytorium Polski lub przez SKOK obowiązek byłby realizowany za pośrednictwem tych banków lub SKOK-ów na podstawie upoważnienia udzielonego przez przedsiębiorcę będącego właścicielem rachunku.

Obowiązek przekazywania wyciągów dotyczących rachunków w bankach zagranicznych miałby spoczywać bezpośrednio na przedsiębiorcy – właścicielu takiego rachunku.

Według analizowanego projektu, wyciągi miałyby być przekazywane za okresy dobowe, w formie elektronicznej, w terminie do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

Przewidywaną w projekcie datą wejścia w życie przepisów jest 01.09.2017 r. Należy jednak zauważyć, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie prac legislacyjnych. Stąd też na ten moment trudno jest ocenić realność jego wprowadzenia w życie we wskazanym terminie. Będziemy monitorowali postęp prac legislacyjnych oraz informowali Państwa o nich.

[1]https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298650/katalog/12434302#12434302

7 czerwca 2017