Strategia podatkowa – obowiązek sprawozdawczy dużych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych | ECDP Group

Informacje o realizowanej strategii podatkowej mają obowiązek publikować podatnicy, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro.
W przypadku podatkowych grup kapitałowych (PGK), obowiązek ten dotyczy grupy jako całości oraz wszystkich spółek, które wchodzą w jej skład i powstaje niezależnie od wartości przychodów.

Kogo dotyczy nowy obowiązek
Informacje o realizowanej strategii podatkowej mają obowiązkowi publikować podatnicy, których przychody w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln euro wg średniego kursu NBP, ogłaszanego w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok sprawozdawczy.

W przypadku podatkowych grup kapitałowych, obowiązek sprawozdawczy dotyczy grupy jako całości oraz wszystkich spółek wchodzących w jej skład i powstaje niezależnie od wartości przychodów.

Przepisy dotyczące obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej nie dotyczą podatników, którzy są stroną umowy o współdziałaniu zawartej z Szefem KAS.

Sposób publikacji
Informację o realizowanej strategii podatkowej podatnik zamieszcza w języku polskim na swojej stronie internetowej.

W przypadku nieposiadania własnej strony internetowej, informację udostępnia w języku polskim na stronie internetowej podmiotu powiązanego.

Termin
Do końca 12. miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, którego sprawozdanie dotyczy.

Przykład:

  • Gdy rok podatkowy pokrywał się z rokiem kalendarzowym i zakończył się 31.12.2020 roku, obowiązek sporządzenia i opublikowania następuje do 31.12.2021 roku;
  • Gdy rok podatkowy nie pokrywał się z rokiem kalendarzowym, np. rozpoczął się 1.10.2020 roku i zakończył 30.09.2021 roku – termin publikacji upływa 30.09.2022 roku.

Informacja dla Urzędu Skarbowego
Przedsiębiorca ma obowiązek elektronicznie poinformować naczelnika właściwego urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której publikowana jest informacja o realizacji strategii podatkowej. Termin przekazania informacji jest tożsamy z terminem publikacji.

Podmioty, które pozostają we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, mogą skorzystać z adresu: strategiapodatkowa.1mazowiecki.us@mf.gov.pl

Podmioty pozostające we właściwości pozostałych urzędów skarbowych, mogą skorzystać z danych teleadresowych znajdujących się na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawa prawna
Art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. 2021 poz. 1800, z późn. zm.).

Źródło: www.gov.pl

Red. Ewa Kowacz

23 grudnia 2021