Tax&Roll – podatkowy przegląd tygodnia – podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Brak zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, w przypadku nabycia usług informatycznych oraz usług udostępniania systemów teleinformatycznych przez podatnika

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.09.2019 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.303.2019.2.JK

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z prowadzącą działalność gospodarczą osobą fizyczną, której przedmiotem będzie świadczenie usług informatycznych (udostępnienie systemu sieciowego, udostępnienie usług katalogowych w domenie Active Directory, udostępnienie systemu Microsoft Sharepoint oraz Microsoft Lync, utrzymywanie systemów księgowo – kadrowych, udostępnienie systemu poczty elektronicznej, zapewnienie obsługi serwisowej, udostępnienie systemu wydruków) oraz usług udostępniania systemów teleinformatycznych. Wnioskodawca oraz osoba fizyczna są podmiotami powiązanymi, w rozumieniu ustawy o PDOP. W związku z nabywaniem usług Wnioskodawca będzie ponosił koszty wynagrodzenia wypłacanego na rzecz Zleceniobiorcy. Organ interpretacyjny podzielił opinię Wnioskodawcy, stanowiącą o tym, że  w odniesieniu do wspomnianych kosztów nie znajdzie zastosowania limitowanie o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP. W uzasadnieniu zaznaczono, że wymienione czynności będące przedmiotem umowy nie mieszczą się w żadnej z kategorii usług wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP oraz nie są również świadczeniami o podobnym charakterze do wymienionych w przepisie usług. W szczególności należy podkreślić, że czynności wykonywane przez Zleceniobiorcę w ramach usług informatycznych oraz usług udostępniania systemów telekomunikacyjnych nie są usługami przetwarzania danych lub świadczeniami o podobnym do nich charakterze.

2.      Ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłacanego z tytułu nabycia usług zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.09.2019 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.379.2019.1.BJ

Wnioskodawca wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej, zajmującej się produkcją wyrobów gumowych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z modelem funkcjonowania Grupy, poszczególne spółki wchodzące w jej skład świadczą na rzecz innych spółek kompleksowe usługi wsparcia. Wnioskodawca zawarł z podmiotem powiązanym, w rozumieniu ustawy o PDOP, umowę zakupu usług ogólnego wsparcia. Na podstawie umowy, podmiot powiązany świadczy na rzecz Spółki usługi w ramach wyodrębnionych obszarów wsparcia, w tym m.in.: usługi z zakresu IT, usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz będące przedmiotem interpretacji – usługi  z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), na które z kolei składają się m.in.: proaktywna identyfikacja zagrożenia w łańcuchu dostaw, ogólne planowanie podaży i popytu w oparciu o prognozy i rzeczywistą liczbę zamówień czy też integracja nowych dostawców zewnętrznych do sieci dostawy Grupy. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, wskazując, że w odniesieniu do usług SCM opisanych we wniosku należy uznać, iż są to usługi (świadczenia) o charakterze podobnym do usług, które zostały wymienione w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy i opierają się na tych samych elementach charakterystycznych. Odmienne nazewnictwo w tym przypadku nie powinno różnicować istotnie tych rodzajów usług, w sposobie postrzegania na gruncie przepisów art. 15e ust. 1 ustawy. W ocenie Organu nabywana od podmiotu powiązanego usługa SCM niewątpliwie nosi szereg cech o podobnym charakterze dla usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP i cechy tych usług przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń. W konsekwencji, do poniesionych wydatków znajdą zastosowanie zasady limitowania, o których mowa w art. 15e ustawy o PDOP.

         PDOF

3.      Obowiązki płatnika w związku z pokryciem przez uczelnię kosztów noclegów osób niebędących pracownikami

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.09.2019 r., znak: 0113-KDIPT2-3.4011.389.2019.3.IS oraz

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.09.2019 r., znak: KDIPT2-3.4011.388.2019.3.JŚ

Uczelnia będąca uczestnikiem różnego rodzaju projektów, podejmuje współpracę z pracownikami naukowymi (w tym wykładowcami) z całego świata uczestniczącymi w podejmowanych przez nią przedsięwzięciach. W związku z tym, Uczelnia  pokrywa uczestnikom koszty noclegu, poprzez dokonanie zwrotu poniesionych przez uczestników wydatków, ale również poprzez zapewnienie – nabycie tych świadczeń bezpośrednio przez Uczelnię i udostępnienie wykładowcom. Treść pytania skierowanego do organu dotyczyła tego, czy zapewnienie wykonawcom noclegów w związku z realizacją na rzecz Uczelni świadczeń objętych umowami cywilnoprawnymi, po stronie Uczelni powoduje obowiązek działania w charakterze płatnika w zakresie poboru podatku dochodowego od zapewnianych świadczeń. Organ nie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, stwierdzając, że w związku z zapewnieniem noclegu wykonawcom, powstaje po stronie tych osób przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ww. ustawy do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. W efekcie, jeżeli koszty zakwaterowania nie przekroczą limitów objętych powyższym zwolnieniem, na Uczelni nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w ustawie o PDOF.

PROCES LEGISLACYJNY

4.     Niższa stawka PIT, wyższe pracownicze KUP

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa, której założenia zostały przedstawione w PPT #50, została podpisana przez Prezydenta RP.

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,49,wrzesien-2019-r.html

23 września 2019