Ustalenie momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów faktur korygujących dotyczących udzielonych bonusów | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca ponadto Państwa uwagę, na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach  z 12.01.2017 r. znak: 2461-IBPB-1-3.4510.1037.2016.1.MST. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zawiera ze swoimi dostawcami umowy handlowe i po osiągnięciu określonego wartościowo poziomu zakupów w danym roku kalendarzowym, otrzymuje po jego zakończeniu bonus pieniężny. Naliczenie tego bonusu następuje poprzez wystawienie przez dostawcę zbiorczej faktury korygującej do faktur zakupu towarów z danego roku kalendarzowego.

 

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że prawo do korekty kosztu uzyskania przychodów w oparciu o wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2016 r. regulacje – zgodnie z jednoznaczną treścią art.15 ust.4i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) – przysługuje w przypadku (momencie) otrzymania przez podatnika odpowiedniego dokumentu (faktury korygującej). Zatem, sam fakt wystawienia przez kontrahenta faktury korygującej nie uprawnia podatnika do dokonania takiej korekty, a data wystawienia faktury korygującej nie ma w tym kontekście znaczenia. Istotny do oceny stosowania regulacji wprowadzonych ustawą nowelizującą jest moment (data) otrzymania faktury korygującej. Bez znaczenia pozostanie fakt, że transakcja dotyczy korygowania kosztów bezpośrednich. Od 2016 r. mają zastosowanie odrębne, nowe uregulowania, które momentu dokonania korekty kosztów nie uzależniają od charakteru kosztu (bezpośredni, pośredni). Istotne będzie natomiast, czy Wnioskodawca w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał fakturę poniósł koszty uzyskania przychodu. Jeżeli bowiem w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w/w art.15 ust. 4i, podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodów lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów była niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik był obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów (art.15 ust.4j ustawy o PDOP). Zatem biorąc pod uwagę, że przyczyną korekty nie jest błąd rachunkowy lub inna oczywista omyłka zastosowanie znajdzie regulacja wynikająca z art.15 ust.4i ustawy o PDOP.

7 marca 2017