Wydatki ponoszone na realizację inwestycji podnoszące wartość początkową środka trwałego w świetle art. 16g ust. 4 ustawy o PDOP | ECDP Group

Kwestię ustalenia wartości początkowej środka trwałego w związku z wydatkami poniesionymi na ustanowienie służebności podczas realizacji inwestycji rozstrzygnęła interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.09.2018 r. (znak 0111-KDIB2-1.4010.269.2018.3.BJ ). Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem o ocenę prawidłowości zakwalifikowania tych wydatków do wartości początkowej środka trwałego w postaci hali produkcyjnej.

We wniosku wskazano, iż w celu realizacji inwestycji niezbędne okazało się zawarcie umów o ustanowieniu służebności gruntowej oraz przesyłu. W związku z tym spółka poniosła wydatki na wynagrodzenie wynikające z ww. umów, a także na opłaty sądowe, koszty notarialne i wynagrodzenie za usługi prawne związane z ich zawarciem.

Organ podatkowy uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Zdaniem organu kluczowe znaczenie ma tu możliwość powiązania wydatku, który jest niezbędny do realizacji inwestycji z konkretnym środkiem trwałym, nawet jeżeli został on poniesiony we wczesnym stadium inwestycji. Zdaniem organu wydatki poniesione na zapłatę wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej i służebności przesyłu, jak również związane z ich ustanowieniem koszty notarialne i sądowe są objęte regulacją 16g ust. 4 ustawy o PDOP. Co za tym idzie, jeżeli zostały one poniesione do dnia przekazania środka trwałego do używania, należy uznać, że zwiększają jego wartość początkową.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

25 września 2018