Wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy jest opodatkowane VAT | ECDP Group

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zawartym w interpretacji indywidualnej z 4.07.2017 r. (znak: 0111-KDIB3-2.4012.180.2017.1.SR), w którym uznano, że wyrażenie zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy w zamian za zapłatę sumy pieniężnej jest czynnością opodatkowaną na gruncie ustawy o VAT.

Wniosek o wydanie interpretacji złożył podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy franczyzowe, na podstawie których świadczy na rzecz kontrahentów usługi w zamian za opłatę franczyzową. Z postanowień umów wynika, że w przypadku gdy kontrahent wypowie umowę w zastrzeżonym okresie, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty równej sumie comiesięcznych opłat franczyzowych za cały okres do końca okresu zastrzeżonego. Zdaniem Podatnika, ww. zapłata ma charakter kary umownej, którą należy traktować jak świadczenie pieniężne niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.

Organ podatkowy nie podzielił stanowiska podatnika. Stwierdził, że płatność o charakterze odszkodowawczym nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT jedynie wtedy, gdy nie jest bezpośrednio związana z żadnym świadczeniem drugiej strony umowy. Natomiast w tym przypadku istnieje, zdaniem organu, stosunek zobowiązaniowy, który polega na tym, że Podatnik wyraża zgodę na wcześniejsze rozwiązanie zawartej umowy w zamian za zapłatę należnej kwoty pieniężnej. A zatem czynność wyrażenia zgody przez podatnika na wcześniejsze rozwiązanie umowy stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Ponadto organ podkreślił, że samo nazwanie wynagrodzenia z tytułu odstąpienia od umowy „karą umowną” nie jest przesądzające dla ustalenia skutków podatkowych, bowiem istotny jest rzeczywisty charakter świadczenia.

2 października 2017