Zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych – broszura Ministerstwa Finansów | ECDP Group

ECDDP informuje, że 17.03.2017 r., Ministerstwo Finansów wydało broszurę pt. „Stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych”. W broszurze tej zostały omówione kluczowe kwestie związane ze stosowaniem mechanizmu odwróconego obciążenia w odniesieniu do usług budowlanych i budowlano-montażowych.

W broszurze tej omówiono szczegółowo zakres usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia (załącznik nr 14 do ustawy o VAT) oraz wskazano, w jaki sposób podatnicy powinni identyfikować te świadczenia. Minister Rozwoju i Finansów stwierdził, że identyfikacji tej do końca 2017 r. należy dokonywać w oparciu o normy PKWiU z 2008 r. oraz wytyczne metodologiczne do tej klasyfikacji. W wątpliwych przypadkach można zaś wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi o wydanie opinii.

Ministerstwo Finansów omówiło również, jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku od usług budowlanych na podstawie mechanizmu odwrotnego obciążenia. Szczególną uwagę należy zaś zwrócić na wytyczne dotyczące statusu podwykonawcy. Jak wskazano w broszurze, trzeba w tym zakresie posiłkować się definicja słownikową tego pojęcia. Dlatego też za podwykonawcą jest podmiot podmiot wykonujący pracę na zlecenie głównego wykonawcy. Każdy kolejny podatnik w takim łańcuchu zleceń staje się podwykonawcą w stosunku do głównego wykonawcy, a świadczone przez niego usługi powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem. Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, fakt zgłoszenia, lub nie, inwestorowi prac podwykonawcy, pozostaje bez wpływu na posiadanie statusu podwykonawcy w rozumieniu ustawy o VAT. Status podwykonawcy należy bowiem ustalać na podstawie zawartych umów, a w przypadku ich braku – na podstawie ogółu okoliczności faktycznych danej sprawy.

W broszurze tej odniesiono się również do takich kwestii jak:

  • potwierdzanie statusu podatkowego kontrahenta poprzez złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego o wydanie stosownego zaświadczenia na podstawie art. 96 ust. 13 ustawy o VAT lub skorzystanie z bazy Portalu Podatkowego (dostępne przez: http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/wyszukiwarki);
  • prawo i termin do odliczenia podatku naliczonego w zakresie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem – tu Ministerstwo przypomniało o nowelizacji art. 86 ust. 10b ustawy o VAT obowiązującej od 1.01.2017 r.;
  • stosowanie odwróconego obciążenia do inwestycji w toku (Ministerstwo podkreśliło, że mechanizm ten dotyczy usług lub wyodrębnionych części usług wykonanych od 1.01.2017 r.);
  • rozliczenia dokonywane w ramach konsorcjów budowlanych – w tym zakresie Ministerstwo Finansów wskazało, że zasady opodatkowania usług realizowanych między konsorcjantami muszą być ustalane w oparciu o postanowienia konkretnych umów oraz zakres usług świadczonych przez poszczególnych członków konsorcjum (w broszurze podano przykładowe rozliczenia);
  • sposób korygowania zaliczek wpłaconych do końca 2016 r. (i opodatkowanych na zasadach ogólnych) na poczet usług budowlanych, które po 1.01.2017 r. zostały objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.

3 kwietnia 2017