Zmiana stanowiska organów podatkowych w zakresie zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków regulowanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego | ECDP Group

Organy podatkowe zmieniają swoje stanowisko w zakresie zasad ustalania wartości jednorazowej transakcji, o której mowa w art. 15d ust. 1 ustawy o PDOP, w myśl którego to przepisu podatnicy zobowiązani są wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki, w tej części, w której płatność dotyczy jednorazowej transakcji, przekraczającej wartość 15 000 zł, a która została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem organów podatkowych wartość jednorazowej transakcji, która nie wynika wprost z postanowień umownych, a uwarunkowana jest przez czas jej trwania, odnosić należy do poszczególnych okresów rozliczeniowych (por. interpretację indywidualną DKIS z 29.03.2018 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.70.2018.1.NL). Organy podatkowe, prezentowały także stanowisko zgodnie z którym, w stosunku do umów zawartych na czas nieokreślony podatnik może dokonywać płatności w gotówce do momentu, w którym ma świadomość tego, że limit 15.000 zł nie został przekroczony. Jednak w miesiącu, w którym wartość transakcji przekroczy ten limit, płatności powinny zostać regulowane w formie bezgotówkowej (por.  interpretację indywidualną DKIS z 12.01.2018 r., znak: 0112-KDIL3-3.4011.217.2017.2.MM).

Natomiast, w myśl najnowszego stanowiska, wyrażonego w zmienianych z urzędu indywidulanych interpretacjach wydanych przez Szefa KAS (z 05.04.2018 r., znak: DPP13.8221.194.2017.MZO, czy z 30.03.2018 r., znak: 0112-KDIL3-3.4011.144.2017.2.TW), w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym (np. czynszem), kwalifikacja płatności powinna zależeć od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia. Jeśli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń, które przedsiębiorca będzie musiał zapłacić (wartość płatności będzie pewna) zanim upłynie okres wypowiedzenia przekroczy limit 15.000 zł, od pierwszej płatności powinny być one rozliczane bezgotówkowo. Jednorazową transakcję, w rozumieniu przepisu wyznacza bowiem wartość całej umowy, a nie jedynie poszczególne płatności. Natomiast, w sytuacji, gdy w momencie dokonania pierwszej płatności strony umowy wiedzą, iż w okresie minimalnego obowiązywania umowy wartość transakcji nie przekroczy 15 000 zł, a nie są w stanie określić jaka będzie jej łączna wartość, do momentu przekroczenia ustawowego limitu mogą być regulowane w gotówce.

 

 

6 września 2018