Zmiany w obszarze podatku akcyzowego | ECDP Group

1.      Opłata paliwowa od wyrobów gazowych przeznaczonych do napędu silników spalinowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 01.07.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.113.2019.1.MK

Wnioskodawca prowadzi sprzedaż: skroplonych węglowodorów gazowych (LPG) oraz skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym o kodzie CN 2711 11 00. Wprowadzony ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo celne art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa) ustawy o podatku akcyzowym przewiduje dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych stawkę akcyzy w wysokości 0 złotych. Opłacie paliwowej podlega zaś wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych oraz gazu rozumiane jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, których przedmiotem są te paliwa silnikowe oraz gaz.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny LNG przeznaczony do napędu silników skutkuje zwolnieniem z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 11 00, przeznaczonych do napędu silników spalinowych, opodatkowanych zerową stawką akcyzy, dniem powstania zobowiązania podatkowego jest dzień wskazany przez ustawodawcę jako termin złożenia deklaracji. Konsekwencją powstania tego zobowiązania podatkowego w akcyzie od tych wyrobów jest obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, wynikający z art. 37k ust. 1 ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym. Wysokość tej opłaty będzie natomiast uzależniona od ilości gazu jaki zostanie przez Wnioskodawcę wprowadzony na rynek.

2.      Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych zużywanych w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.07.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.115.2018.1.WR

Wnioskodawca dokonuje nabycia gazu o kodzie CN 2711 21 00, którego zużywa na potrzeby technologiczne instalacji produkcyjnej w celu uzyskania ciepła potrzebnego do podgrzania masy, czyli suszenia i ogrzewania kruszywa używanego do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz ogrzewania asfaltu (bitumu). Odpowiednie urządzenie pomiarowe pozwala ustalić ilość gazu zużytego w całym cyklu produkcyjnym. W umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcą, a dostawcą gazu zostanie określone, że nabywany gaz zostanie wykorzystany w procesie produkcji wyrobów energetycznych. Organ podatkowy zgodził się z Wnioskodawcą, że w zakresie w jakim wykorzystuje on gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00 w procesie produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych o kodzie CN 2715 00 00 będących wyrobami energetycznymi, będzie uprawniony do korzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Mieszanki mineralno-bitumiczne
o kodzie CN 2715 00 00 stanowią bowiem wyrób akcyzowy zaliczany do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, jednocześnie zużywany w procesie produkcji wskazanych mieszanek gaz ziemny objęty kodem CN 2711 21 00 jest wyrobem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy o podatku akcyzowym, a z treści umowy jaką zamierza zawrzeć Wnioskodawca wynika, że wyroby gazowe zużywane będą przez Wnioskodawcę w procesie produkcji wyrobów energetycznych.

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Zmiany w tzw. pakiecie paliwowym – termin wejścia w życie: 01.09.2019 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie w ustawie o VAT katalogu towarów objętych pakietem paliwowym (art. 103 ust. 5aa) i odwołanie się w ustawie o podatku akcyzowym (art. 48 ust. 9-11, art. 59 ust. 8-10, art. 78 ust. 7a oraz art. 78a) do katalogu wskazanego w ustawie o VAT.

Zmiana w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym – termin wejścia w życie: 01.11.2019 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla preparatów smarowych do silników lotniczych, analogicznego jak dla olejów smarowych.

Zmiana w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym – termin wejścia w życie: 01.11.2019 r.

Projekt przewiduje rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Zmiany w opodatkowaniu wyrobów preparatów smarowych objętych pozycją 3403  – termin wprowadzenia nowej stawki: 01.11.2019 r.

Zmiana polega na wprowadzeniu stawki akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

Zmiany w opodatkowaniu olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90 – termin wprowadzenia nowej stawki: 1.09.2019 r.

Zmiana polega na wprowadzeniu stawki akcyzy  w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90

Ustawa została przekazana do Senatu dniu 05.07.2019 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 09.07.2019 r. wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

15 lipca 2019