Zmiany w regulacjach dot. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych | ECDP Group

W myśl znowelizowanych przepisów opodatkowaniu podlegać będą wszystkie budynki generujące przychody, tj. oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze – bez względu na cel w jakim są wykorzystywane.

Dnia 04.07.2018 r. została ogłoszona ustawa z 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018 poz. 1291), która w istotny sposób poszerzyła krąg podmiotów objętych podatkiem od nieruchomości komercyjnych.

Zmianie ulegnie także sposób kalkulacji limitu kwoty wolnej od podatku. Podstawą opodatkowania, nie będzie, jak obecnie, przychód odpowiadający wartości początkowej pojedynczego środka trwałego, pomniejszony o kwotę 10.000.000 zł, a suma przychodów poszczególnych budynków pomniejszona o tę kwotę. Wyliczenie nie będzie więc miało zastosowania osobno w stosunku do każdego budynku, lecz dotyczyć będzie wszystkich posiadanych przez podatnika budynków.

Wskazane zmiany wejdą w życie dnia 01.01.2019 r.

Więcej szczegółów na temat tych i pozostałych zmian odnajdą Państwo w informacji przesłanej indywidualnie do Naszych Klientów.

6 sierpnia 2018