Tax&Roll | nowości w podatku akcyzowym | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 127

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.03.2021 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.31.2021.2.MK

Opodatkowanie wyrobów energetycznych klasyfikowanych do kodu CN 2710 12 25 oraz obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym tych wyrobów

Wnioskodawca zamierza dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych klasyfikowanych do kodu CN 2710 12 25. Nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby przeznaczone będą do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że wyroby te przeznaczone będą do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym oraz konieczności wypełnienia obowiązków określonych w art. 78 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Organ podatkowy wskazał, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów energetycznych w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, Wnioskodawca nie będzie uprawniony do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie przewidują możliwości zastosowania zerowej stawki akcyzy w odniesieniu do nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów energetycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów. Tym samym przepis art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym, przewidujący stosowanie zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych, o których mowa w tym przepisie, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, ma zastosowanie w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej Wnioskodawca powinien:

  • przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
  • potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym,
  • wystawić dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju i dołączyć ten dokument do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego,
  • bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
  • złożyć zabezpieczenie akcyzowe.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzanie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy

Projekt rozporządzenia określa:

  1. nową wersję wzoru deklaracji – Podatek akcyzowy od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) AKC-4/L,
  2. nową wersję wzoru deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) AKC-WG,
  3. nowy wzór deklaracji kwartalnej w sprawie  podatku  akcyzowego  od  wyrobów akcyzowych  objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego AKC-KZ.

Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 lipca 2021 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345502/katalog/12778700#12778700

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

Projekt rozporządzenia określa wzór:

  1. deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA),
  2. kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ).

Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 lipca 2021 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345450/katalog/12778264#12778264

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

W związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie obowiązek prowadzenia ewidencji akcyzowych i innej dokumentacji, o której mowa w art. 138a–138l i art. 138o ustawy o podatku akcyzowym, w formie elektronicznej. Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie wymogów dotyczących prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych do zmian, jakie wiążą się z prowadzeniem tych dokumentacji wyłącznie w postaci elektronicznej.

Przewidywany termin wejścia w życie rozporządzenia to 1 maja 2021 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345400

12 kwietnia 2021