Rozliczenie faktury korygującej in minus w 2021 roku | ECDP Group

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419, dalej jako: ustawa zmieniająca) wprowadziła pakiet rozwiązań tzw. SLIM VAT, który od początku bieżącego roku określa zasady rozliczania faktur korygujących in minus.

Stosownie do art. 29a ust. 10 pkt 1-3 ustawy o VAT podstawę opodatkowania obniża się o:

  • kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
  • wartość zwróconych towarów i opakowań;
  • zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło.

Zgodnie z brzmieniem (od 1.01.2021 r.) art. 29a ust. 13 ustawy o VAT w przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Na podstawie powyższego podatnik dokonuje obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej, jeżeli:

  • z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług,
  • z posiadanej dokumentacji wynika, że warunki zmniejszenia podstawy opodatkowania zostały spełnione,
  • faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją w zakresie uzgodnienia i spełnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

 

Więcej informacji w artykule, którego pełna treść dostępna jest tutaj.

Autor: Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy, ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

29 kwietnia 2021