Likwidacja spółki a CIT – podział majątku między wspólników | ECDP Group

Obowiązki przy likwidacji spółki

Likwidacja spółki wiąże się oprócz wielu innych obowiązków, z obowiązkiem przekazania majątku spółki wspólnikom/akcjonariuszom. Poniższe rozważania dotyczyć będą tego czy przekazanie majątku w takiej sytuacji wiąże się z obowiązkiem opłacenia podatku CIT.

Obowiązek podziału i przekazania pozostałego w spółce majątku wspólnikom/akcjonariuszom wynika wprost z przepisów Kodeksu spółek handlowych –art. 286 § 1 i 2 oraz art. 474 § 1 i 2. Oznacza to, że nie dotyczy go ustawa o CIT, a tym samym nie powoduje obowiązku opłacenie podatku dochodowego. Podobne wnioski znajdujemy również w orzecznictwie: WSA w Poznaniu w wyroku z 2.10.2019 r. (sygn. akt: I SA/Po 387/19), w Warszawie z 26.06.2020 r. (sygn. akt: III SA/Wa 939/19), a także NSA w wyroku z 19.07.2019 r., sygn. akt: II FSK 989/18). Niestety większość organów podatkowych nie przychyla się do tego stanowiska, choć i od tego są wyjątki jak ten zaprezentowany w  interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 19.05.2020 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.57.2020.2.MK. Czasem jednak organ podatkowy przyjmuje takie stanowisko dopiero w wyniku wyroku sądu administracyjnego (zob. interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.10.2019 r., znak: IBPB-1-1/4510-137/16-2/SG), autor nie wyklucza więc konieczności uciekania się do dociekania racji na drodze postępowania sądowego.

Autor: Przemysław Szwed , konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.​ k.​

Całość dostępna tutaj.

5 października 2020