Podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.09.2018 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.369.2018.1.JKT

Usługi pośrednictwa są świadczeniami o podobnym charakterze do usług doradczych i jako takie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym zawarła lub planuje zawrzeć ze Spółkami będącymi rezydentami brytyjskim i niemieckim umowy wsparcia sprzedaży. Jednym z jej elementów będzie świadczenie usług określonych jako „pośrednictwo”, polegające głównie na tworzeniu i budowaniu relacji z klientami, przedstawianiu ofert, a także udzielaniu informacji o perspektywach, korzyściach biznesowych oraz płatnościach. Spółki te są wobec Wnioskodawcy podmiotami powiązanymi.

Organ stwierdził, iż tak określone usługi pośrednictwa należy uznać za świadczenia o podobnym charakterze do usług doradczych, ze względu na fakt, iż ich istotą jest dzielenie się pewną wiedzą, wynikającą z doświadczenia i kompetencji.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.09.2018 r., znak: 0114-KDIP2-3.4010.207.2018.2.MC

Usługi informatyczne i szkoleniowe nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

Wnioskodawcą jest Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym zajmującym się wytwarzaniem i pakowaniem produktów kosmetycznych w ramach międzynarodowej struktury. Przy produkcji wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie. W związku z tym Spółka nabywa od podmiotu powiązanego usługi informatyczne, szkoleniowe oraz licencje.

Organ potwierdził stanowisko spółki w części dotyczącej niepodlegania regulacji zawartej w art. 15e ust. 1 usług informatycznych oraz szkolenia, gdyż nie zostały one wymienione w tym przepisie wprost, a także nie mają charakteru podobnego do tych świadczeń. Jednocześnie organ uznał za nieprawidłowe stanowisko Spółki w części dotyczącej licencji. Spółka twierdziła, iż nabyte licencje są objęte regulacją art. 15e ust. 1 pkt 2, natomiast podlegają wyłączeniu z zakresu tego przepisu na mocy art. 15e ust. 11 pkt 1. Organ stanął na stanowisku, iż Spółka nie wykazała bezpośredniego wpływu na cenę sprzedawanych produktów wynagrodzenia za usługi udzielenia licencji, a co za tym idzie nie mogą one być uznane za objęte ww. wyłączeniem.

PDOF

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.09.2018 r., znak: 0113-KDIPT2-3.4011.434.2018.ID

Dopłata do kosztów wycieczki dla pracowników dokonana przez pracodawcę ze środków ZFŚS

Potwierdzenie stanowiska organów podatkowych, zgodnie z którym dopłaty do kosztów organizowanej wycieczki dla pracowników oraz członków ich rodzin dokonane przez pracodawcę ze środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, nie skutkują powstaniem przychodu po stronie pracownika. W opinii organu interpretacyjnego – patrząc przez pryzmat wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8.07.2014 r. sygn. akt K 7/13 – brak jest podstaw, aby świadczenie adresowane do wszystkich przypisać indywidualnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Tym samym, na pracodawcy nie ciążą  obowiązki płatnika zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.09.2018 r., znak: 0115-KDIT2-2.4011.307.2018.4.RS

Koszty dojazdu na posiedzenia oraz zakwaterowania i wyżywienia członków rady nadzorczej są traktowane jako ich przychód i nie podlegają zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PDOF

Spółka będąca polskim rezydentem podatkowym pokrywa ww. wydatki na rzecz członków jej rady nadzorczej. W związku z tym zadano pytanie czy świadczenia mogą by uznane za przychód podlegający zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b, czyli jako diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem.

Organ stanął na stanowisku, iż z analizy pojęcia podróży wynika, że jest to zdarzenie incydentalne, tymczasowe i krótkotrwałe. Nie mają natomiast takiego charakteru przejazdy członków rady nadzorczej, które dokonywane są w związku z pełnioną przez nich w ramach powołania funkcją w organach spółki.

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4.09.2018 r., sygn. akt: I SA/Gd 670/18

Przychody nierezydenta z nieujawnionych źródeł

Polska administracja podatkowa może weryfikować jedynie to, czy nierezydent ujawnił do celów podatkowych wszystkie dochody ze źródeł usytuowanych w Polsce. W odniesieniu do osoby nierezydenta problem opodatkowania dochodów nieujawnionych dotyczy zatem tylko dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 12.09.2018 r., sygn. akt: I SA/Gd 721/18

Ryczałt z tytułu świadczeń związanych z promocją bankową

Niniejsza sprawa była przedmiotem wyrokowania Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyniku złożonej przez Skarżącą skargi kasacyjnej, uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku.

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez NSA, regulacja zawarta w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o PDOF, która stanowi, iż od dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia, dotyczy tych świadczeń promocyjnych, które nie są nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF.

W ocenie Sądu, promocja czy premiowanie, co do zasady, nie muszą dotyczyć określonych tylko realizowanych sprzedaży. Promocja, promowanie działalności podmiotu, na przykład banku, może dotyczyć całokształtu jego działalności, funkcjonowania, wiarygodności itp., co nie zawsze oznacza premiową sprzedaż danych usług, w tym usług bankowych.

W przywołanym wyroku wskazano, że świadczeniem związanym ze sprzedażą premiową nie są bony towarowe lub bilety (np. do kina), przekazywane klientom, którzy spełniają warunki określone w regulaminie promocji (jednym z warunków może być kolejność zgłoszeń ze względu na ograniczoną liczbę nagród dostępnych w promocji). Zdaniem sądu, w przedmiotowej sprawie, wskazane świadczenia nie miały dostatecznie bezpośredniego związku z określoną sprzedażą premiową. Okoliczność, że dany podmiot dokonuje różnych sprzedaży nie jest tu adekwatnym argumentem, ponieważ wskazuje tylko na związek z podmiotem prowadzącym sprzedaż (związek podmiotowy) nie zaś na związek ze sprzedażą premiową (związek przedmiotowy), o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 12.09.2018 r., sygn. akt: I SA/Bk 402/18

Zwolnienie infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości

Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym. Zwolnieniu podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli jest zajęta tylko w części przez infrastrukturę kolejową, bez względu na rodzaj gruntu, jakim jest oznaczona w ewidencji gruntów i budynków.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 24.08.2018 r. Ciąg dalszy omawiania zmian zawartych w projekcie UC135.

Exit tax

Projekt UC135 zawiera przepisy dotyczące wprowadzenia do ustawy o PDOF oraz ustawy o PDOP podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Zgodnie z proponowanymi zmianami nowy podatek ma być stosowany w przypadku przeniesienia przez podmiot swoich aktywów do innego państwa, w drodze przeniesienia składnika majątku z zachowaniem jego własności bądź zmiany rezydencji podatkowej, jeżeli powodowałoby to utratę przez RP całości lub części prawa do opodatkowania dochodów faktycznie wypracowanych w czasie podlegania jurysdykcji podatkowej w Polsce.

Proponowane zmiany mają na celu implementację tzw. dyrektywy ATAD, opublikowanej 12 lipca 2016 roku. Ma ona na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Jednym z rozwiązań przewidzianych w przepisach dyrektywy jest właśnie wprowadzenie exit tax. Co istotne – przepisy zawarte w dyrektywie dotyczą tylko kwestii związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych (PDOP). Exit tax w proponowanej przez MF formie miałby natomiast dotyczyć również osób fizycznych (PDOF). Stawka podatku miałaby wynosić:

· w przypadku PDOF: 3% albo 19% zależnie, czy ustala się wartość podatkową składnika majątku,

·  w przypadku PDOP: 19%.

Termin wyznaczony na implementację w krajowym porządku prawnym zasad dyrektywy dotyczących exit tax mija 31 grudnia 2019 roku. Niewykluczone jednak, iż w przypadku uchwalenia zmian proponowanych w projekcie, wejdą one w życie już 1 stycznia 2019 roku.

Projekt wpłynął do Sejmu 25.09.2018 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2860

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe z 19 września 2018 roku.

Wzór rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Projekt zawiera wzór rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-40A/11A).

Projekt obecnie w fazie opiniowania.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316251/katalog/12535957#12535957

28 września 2018