Usługi wykonywane częściowo a usługi o charakterze ciągłym – obowiązek podatkowy w VAT | ECDP Group

Moment powstania obowiązku zapłaty podatku

Co do zasady obowiązek zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wykonania usługi, jest to jednak reguła, od której istnieją wyjątki. Możliwe jest np., że obowiązek podatkowy powstaje po wykonaniu określonego etapu usługi na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.  W tej sytuacji warto zwrócić uwagę na orzeczenie NSA z 11.10.2017 r., sygn. akt I FSK 2091/15, które określa dokładne przesłanki, których spełnienie skutkuje wcześniejszym powstaniem obowiązku podatkowego. Zgodnie z powyższym orzeczeniem moment odbioru usługi nie ma wpływu na moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku wcześniejszego otrzymania całości lub części zapłaty, obowiązek podatkowy w odniesieniu do tej kwoty, powstaje w momencie otrzymania zapłaty.

W przypadku usług świadczonych w sposób ciągły, w pierwszej kolejności w celu ustalenia momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy, rozpatrywane są terminy płatności lub rozliczeń. Definicji usług świadczonych w sposób ciągły możemy się dopatrywać w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.12.2017 r. sygn. akt I FSK 173/16. Warto także zaznaczyć, że w przypadku usług świadczonych dłużej niż rok, dla których nie ustalono terminów płatności, obowiązek powstaje na koniec każdego roku podatkowego, do momentu zaprzestania świadczenia usługi. W przypadku usług świadczonych w sposób ciągły również otrzymanie części lub całości zapłaty skutkuje wcześniejszym powstaniem obowiązku podatkowego (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Reasumując, do określenia momentu powstawania obowiązku podatkowego należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak charakter usług czy postanowienia umowne.

Autor: Alicja Ziółek , Doradca podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.​ k.​

Całość artykułu dostępna tutaj.

6 października 2020