Branża TSL – problem ze stawką VAT | ECDP Group

Niezbędne dokumenty

Dla towarów importowanych spoza UE wymagane jest posiadanie dodatkowych dokumentów wykonania transportu, niekiedy jednak zdobycie takich dokumentów jest niemożliwe. Problematycznym dokumentem jest wynikający z art.83 ust.5 pkt 2 ustawy o VAT dokument jednoznacznie wliczający wartość usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Problematycznym jest jednak fakt, że dokument ten musi być wydany przez polski urząd celno – skarbowy, który wydaje wyżej wymieniony dokument wyłącznie w sytuacji gdy Polska jest pierwszym z krajów należących do UE, do którego towar z państwa trzeciego dociera. W przypadku przekroczenia granicy UE poprzez inne państwo, towar podlega opodatkowaniu w tym państwie, a więc i dokument wydawany jest przez organ celny odpowiedniego państwa członkowskiego, tym samym nie spełniając wymogów wynikających z art.83 ust.5 pkt 2 ustawy o VAT. W tej sytuacji wydaje się zasadne stosowanie art.83 ust.5 pkt 2 ustawy o VAT wyłącznie dla importu rozliczanego w Polsce. Stanowisku temu przeczy jednak polskie orzecznictwo. Jest to naruszeniem podstawowej zasady prawnej ad impossibilia nemo obligatur (łac. Nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych). Jednocześnie organy podatkowe i sądy nie wskazują rozwiązania właściwego w tej sytuacji.

Zastosowanie stawki 0%

Ekspert ECDP – Piotr Kępisty wskazuje, że do zastosowania stawki 0% wystarczy dokument celny potwierdzający wliczenie usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Przemawia za tym również cel wprowadzenia przepisów, czyli zarówno uniknięcie podwójnego opodatkowania, jak i niedopuszczenie do sytuacji, w której brak jest opodatkowania. Przepisy unijne zawarte w art.86 ust.1lit.b dyrektywy 2006/112/WE, wymagają wliczenia usługi transportowej do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów. Wymóg przedstawienia dokumentu celnego wydanego przez inne państwo członkowskie UE dla udokumentowania transportu międzynarodowego, gdy transport rozliczany jest poza Polską, nie wynika z przepisów ustawy o VAT, jest więc bezpodstawny.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dla Rzeczpospolitej tutaj.

28 sierpnia 2020