TAX FREE w codziennej praktyce. | ECDP Group

Burzliwe zmiany

W lutym ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tj. TSUE) wydał wyrok w kwestii (sygn. akt: C‑307/16), i wskazał tam niezgodność art. 127 ust. 6 ustawy o VAT z art. 147 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE.

„(…) zastosowanie art. 146 ust. 1 lit. b) i art. 147 dyrektywy VAT nie może być uzależnione od poszanowania warunków ustanowionych w przepisach krajowych rozpatrywanych w postępowaniu głównym, których nieprzestrzeganie skutkuje ostatecznym pozbawieniem podatnika prawa do zwolnienia w eksporcie (…) warunek dotyczący obowiązku osiągnięcia przez podatnika minimalnego pułapu obrotów za poprzedni rok podatkowy nie ma charakteru bezwzględnego, ponieważ wówczas, gdy ów pułap nie zostanie osiągnięty, podatnik ma możliwość skorzystania ze zwolnienia poprzez zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do zwrotu VAT podróżnym.”

Stosowanie TAX FREE

Aby móc zastosować TAX FREE sprzedający winien spełniać wymogi postawione przez polskiego ustawodawcę. Pełna lista w.w. wymogów znajduje się w art. 127 ustawy o VAT, faktem jest iż nie są one zbieżne z wymogami zawartymi w Dyrektywie Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa 2006/112/WE.

Autor: Maria Strelczenko, Młodszy konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Zachęcamy do lektury artykułu na łamach Rzeczpospolitej, którego pełna treść znajduje się tutaj.

5 sierpnia 2019