WHT: fiskus nagina przepisy | ECDP Group

Podatek u źródła

Przepisy przewidują możliwość zwolnienia z obowiązku pobierania podatku. Podstawą są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Aby mieć możliwość skorzystania z powyższego zwolnienia trzeba spełnić szereg ściśle określonych warunków. Organy podatkowe interpretują warunki do zwolnienia z WHT w sposób rozszerzający, ale sądy administracyjne uznają te działania za bezpodstawne.

Płatności przekraczające próg 2 mln zł

23 czerwca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie (sygnatura akt III SA/Wa 2400/19) zapadł istotny wyrok, albowiem spór dotyczył wymogów określonych w art. 26 ust. 7a ustawy o PDOP. Pytanie brzmi następująco. Czy wymogi należy stosować do wszystkich płatności obciążonych podatkiem u źródła, czy tylko tych, które przekraczają próg 2 000 000zł ?

Powyższy przepis mówi o składaniu przez płatnika oświadczeń, że:

  • posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, przy dochowaniu należytej staranności, płatnik nie posiada wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w szczególności nie posiada wiedzy o istnieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 4-6.

Całość artykułu dostępna tutaj.

Autor: Radosław Urban, konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

30 lipca 2020