13 – 17 stycznia | co nowego w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego – usługa organizacji pikniku rodzinnego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.01.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.620.2019.4.AB

Prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji pikniku rodzinnego.

Wnioskodawca zorganizował piknik jubileuszowy dla wszystkich pracowników oraz członków ich najbliższej rodziny (małżonek/partner oraz dzieci). Organizacją pikniku zajmowała się zewnętrzna firma zaangażowana przez Wnioskodawcę. Zdaniem Wnioskodawcy organizacja pikniku rodzinnego dla pracowników wraz z członkami najbliższej rodziny służy prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, gdyż umożliwia integrację pracowników, na co dzień niemożliwą do realizowana w tak dużym przedsiębiorstwie, a która to integracja wpływa na zwiększenie efektywności pracy zespołu, pogłębienie zrozumienia wśród pracowników celów gospodarczych przyświecających Spółce oraz poprawę wyników gospodarczo – ekonomicznych, czyli w ostatecznym rozrachunku zwiększenie przychodów Spółki. Pracownicy różnych działów mieli możliwość nawiązania nowych znajomości lub pogłębienia relacji, co umożliwiało umocnienie więzi zespołu, polepszenie komunikacji wewnętrznej w Spółce oraz poprawę atmosfery pracy. Przez całe wydarzenie dostępny był catering z jedzeniem i napojami, które były wydawane w oparciu o kupony wydawane uczestnikom w ilości jednego kuponu na osobę (kupon obejmował jedzenie i napoje). Wśród napojów było także dostępne piwo, niemniej nie więcej niż 2 kubki na osobę.
W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji pikniku rodzinnego.
Zdaniem organu podatkowego nabycie kompleksowej usługi organizacji pikniku rodzinnego (z wyłączeniem wydatków poniesionych na zakup alkoholu – piwa) będzie wykazywało pośredni związek z prowadzonymi czynnościami opodatkowanymi, tym samym na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie kompleksowej usługi organizacji pikniku rodzinnego, o ile nie są one czynnościami wymienionymi w art. 88 ustawy o VAT. Organ zastrzegł bowiem, że świadczenie polegające na zakupie, w ramach nabywanej kompleksowej usługi organizacji pikniku rodzinnego, alkoholu – piwa dla uczestników pikniku rodzinnego nie jest związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę, a jedynie służy celom osobistym, prywatnym uczestników. Zakup alkoholu nie ma bowiem związku z wykonanymi przez Wnioskodawcę czynnościami opodatkowanymi.

2. Opłaty wpisowe nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.01.2020 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.603.2019.2.MR

Opłaty wpisowe wnoszone przez osoby przystępujące do klubu nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT

Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie działalności obiektów sportowych służących poprawie kondycji fizycznej. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą sprzedaje usługi wstępu. Świadczenia te są opodatkowane VAT (według właściwej stawki) i co do zasady dokumentowane paragonami czy fakturami VAT. Dla osób zainteresowanych korzystaniem ze świadczeń Spółki, z którymi Spółka zawiera umowę na okres dłuższy niż 7 dni, oraz utrzymywania bieżących interakcji z nią, Spółka wymaga aby formalnie przystąpiły one do prowadzonego przez nią klubu. Za rejestrację a tym samym uzyskanie statusu klienta, Spółka pobiera opłatę wpisową. Opłata wpisowa jest podstawą do tego, aby klient mógł nabywać od Spółki inne świadczenia, w szczególności wnosić opłatę stanowiącą wynagrodzenie za wstęp do klubu fitness. Wniesienie opłaty wpisowej nie wiąże się z żadną wymierną korzyścią dla osoby przystępującej do klubu, poza samym przystąpieniem do tego klubu (i uzyskiwaniem bieżących informacji od Spółki na temat jej działań biznesowych czy marketingowych). Z perspektywy Spółki, pozyskanie klubowicza daje możliwość pozostawania w kontakcie z klubowiczem (np. przekazywania mu ofert na nowe świadczenia Spółki), czy oceny istotnych informacji dotyczących tego klubowicza. Klient dokonujący opłaty wpisowej jest członkiem bazy marketingowej/sprzedażowej Spółki, jak również ma możliwość zakupu świadczeń Spółki związanych z korzystaniem z klubu fitness (za dodatkową opłatą). Opłata wpisowa nie uprawnia sama w sobie do korzystania z klubu fitness. Jeśli klient wniesie opłatę wpisową, a następnie kupi karnet do klubu fitness, dopiero wtedy będzie mógł skorzystać z oferty klubu (bez karnetu nie ma takiej możliwości). Wniesienie opłaty wpisowej przez klienta nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem po stronie Spółki. Nie jest to opłata powodująca konieczność świadczenia jakiejkolwiek dodatkowej usługi (jest to raczej opłata na pokrycie kosztów retencji danego klienta). Opłata wpisowa nie wpływa w żadnym stopniu na późniejszą wartość wynagrodzenia za świadczone usługi na rzecz klientów Spółki.
Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii ustalenia, czy opłata wpisowa wnoszona przez osoby przystępujące do klubu powinna być obciążona VAT.
W opinii organu podatkowego skoro opłata wpisowa nie jest zapłatą za jakąkolwiek czynność dokonywaną na rzecz klienta, to w konsekwencji nie stanowi ona wynagrodzenia za świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Wobec tego opłaty wpisowe nie stanowią również zaliczki na poczet przyszłych usług świadczonych przez Spółkę.

20 stycznia 2020