11 maja – 15 maja | co nowego w akcyzie? | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zwolnienie od akcyzy zużywanego gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6.05.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.38.2020.2.MAZ. Wnioskodawca posiada własną kotłownię, która zużywa gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00 do produkcji pary wykorzystywanej na własne potrzeby, w celach technologicznych oraz grzewczych, a także do usługowej dostawy ciepła. W celach technologicznych gaz jest wykorzystywany do wytwarzania pary wodnej technologicznej do maszyn barwiarskich i wykończalniczych, a także do suszenia i stabilizacji tkanin. W aneksie do umowy z dostawcą gazu zawarte zostało oświadczenie Wnioskodawcy, że nabywane wyroby gazowe zużywane będą w 100% do celów opałowych, w związku ze zwolnieniem od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. Udział kosztów zakupu gazu ziemnego zużytego w 2019 r. w stosunku do wartości produkcji sprzedanej wyniósł 8,8%. W 2020 r. Wnioskodawca uzyskał certyfikat ISO 14001 niezależnej i uprawnionej w tym zakresie jednostki akredytującej – potwierdzający wprowadzenie w Spółce systemu zarządzania środowiskowego.
Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy prawa do zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00, wykorzystywanego na potrzeby produkcji pary do celów technologicznych oraz grzewczych.
Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki uprawniające do zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych, na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku przeznaczenia całości nabywanych wyrobów do celów opałowych. Wnioskodawca może skorzystać z prawa do zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych gdyż:

  • zawarł umowę ze sprzedawcą wyrobów gazowych, w której określone jest, że wyroby te będą użyte do tych celów zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy;
  • wypełnił definicję zakładu energochłonnego w rozumieniu zapisów art. 31b ust. 10 ustawy;
  • wprowadził w życie jeden z systemów wskazanych w art. 31c ustawy, prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

PROCES LEGISLACYJNY

2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Projekt przewiduje zwolnienie do dnia 31 października 2020 r. z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy wyrobów nowatorskich, w stosunku do których obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał do dnia 30 czerwca 2020 r. Projekt zakłada także zwolnienie do dnia 31 grudnia 2020 r. płynu do papierosów elektronicznych, w stosunku do którego obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym powstał:

  1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy;
  2. po dniu 30 czerwca 2020 r. – z obowiązku oznaczania podatkowymi znakami akcyzy.

Zakłada się, że przedmiotowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2020 r.
Z projektem można zapoznać się tutaj.

19 maja 2020