30 marca – 3 kwietnia | aktualizacja w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Stawka podatku dla usługi polegającej na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.03.2020 r., znak 0112-KDIL3.4012.49.2020.2.EW

Wnioskodawca wykonał usługę polegającą na wykonaniu przyłącza wodnego do istniejącego obiektu budownictwa mieszkaniowego. Robota budowlana polegała na ułożeniu rury wodnej od głównej sieci wodociągowej do obiektu budownictwa mieszkaniowego poprzez tereny leżące na działce należącej do inwestora. Nowo ułożona rura została wpięta do istniejącej rury wodnej, która leży w granicach działki inwestora przed budynkiem, która wcześniej doprowadzała wodę ze studni do budynku. Wnioskodawca zastosował stawkę 23% ponieważ roboty były wykonane poza bryłą budynku. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia stawki podatku VAT dla usługi polegającej na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego. Zdaniem organu podatkowego w odniesieniu do usługi polegającej na wykonaniu przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego w zakresie wykraczającym poza bryłę budynku, zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 23%. Z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT wynika, iż ustawodawca przewidział opodatkowanie stawką podatku w wysokości 8% jedynie czynności wymienionych w tym przepisie i to tylko takich, które dotyczą obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Stawki tej ustawodawca nie przewidział jednak dla ww. czynności wykonywanych poza tymi obiektami.

2. Opodatkowanie zwrotu kosztów administracyjnych poniesionych w celu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.03.2020 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.161.2019.1.AZ

W związku z ruchem zakładu górniczego gmina poniosła szkodę w rejonie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego, których jest właścicielem. Przedsiębiorstwo górnicze zamierza dokonać naprawy powstałej szkody. W związku z tym gmina wraz z przedsiębiorstwem górniczym zawrze umowę trójstronną z wykonawcą robót budowlanych, a także inżynierem kontraktu wyłonionym w drodze procedury przetargowej. Postępowania przetargowe przeprowadzone zostaną przez pracowników gminy. Ponadto pracownicy gminy w trakcie realizacji zadania będą zobowiązani do weryfikacji wszelkiej dokumentacji finansowej i rzeczowej przed przekazaniem jej przedsiębiorstwu górniczemu. Przedsiębiorstwo górnicze dodatkowo zamierza zawrzeć z gminą ugodę na wypłatę odszkodowania tytułem zwrotu kosztów poniesionych w związku z likwidacją szkody. Zgodnie z projektem ugody zwrot dotyczyć będzie kosztów administracyjnych obejmujących: prace związane z przygotowaniem i organizacją procesu likwidacji szkody oraz realizacją i rozliczeniem w zakresie prac geodezyjno-kartograficznych, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych związanych z wyłonieniem inżyniera kontraktu i wykonawcy robót, obsługi finansowo-księgowej, zarządem dróg, bieżącym monitoringiem oraz kontrolą merytoryczną. Rozliczenie przedmiotu ugody (zwrot kosztów administracyjnych) będzie następowało w częściach na podstawie informacji przekazywanych przez gminę przedsiębiorstwu górniczemu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy zwrot kosztów administracyjnych, poniesionych w celu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem organu podatkowego otrzymany przez gminę zwrot kosztów administracyjnych, poniesionych w celu naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego stanowi wynagrodzenie za świadczenie przez niego usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Przedmiotowe świadczenia usług winny być zatem udokumentowane przez gminę, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług, fakturą.

3. Wliczanie do wartości sprzedaży usług świadczonych poza terytorium kraju

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.03.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.49.2020.1.PJ

Wliczanie do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, sprzedaży usług świadczonych poza terytorium kraju. Od października 2019 roku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z obróbką mechaniczną elementów metalowych sklasyfikowaną pod nr PKD 25.62.Z. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi obróbki mechanicznej świadczone są na terenie Belgii i Polski. Zleceniodawcą usług za granicą jest jeden podmiot posiadający zakład obróbki metali na terenie Belgii. W Polsce Wnioskodawca wykonuje usługi na znacznie mniejszą skalę niż zagranicą. Ponadto w Polsce Wnioskodawca nie posiada podmiotu, z którym współpracuje w sposób ciągły. Świadcząc usługi w obu krajach Wnioskodawca przetwarza powierzone materiały w wyrób końcowy, półprodukt lub surowiec do dalszej produkcji, korzystając z zaplecza maszynowego zleceniodawcy w jego siedzibie. Wnioskodawca świadczy tylko i wyłącznie usługę pracy, nie dokonuje zakupów surowców i nie posiada własnego zaplecza w postaci maszyn i narzędzi. Na potrzeby sprzedaży zagranicznej Wnioskodawca spełnił obowiązek rejestracji na potrzeby VAT-UE, jako podatnik VAT zwolniony, aktywny. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT należy wliczać przychody ze sprzedaży za granicą. Zdaniem organu podatkowego usługi wykonywane na rzecz kontrahenta z Belgii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce nie i  stanowią sprzedaży w kraju, która jest uwzględniania przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 w zw. z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.  Wnioskodawca nie powinien więc wliczać przychodów ze sprzedaży za granicą do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

PROCES LEGISLACYJNY

4. Stosowanie PKWiU 2008

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Rozporządzenie sprawia, że klasyfikacja towarów i usług według PKWiU 2008 do celów opodatkowania VAT będzie stosowana do 30 czerwca 2020 r. W niektórych przypadkach przedłużenie zastosowania PKWiU 2008 przewidziano do 31 grudnia 2020 r. Ma to miejsce w odniesieniu do identyfikowania:

  • czynności z załącznika nr 15 do ustawy o VAT – wykaz towarów i usług, których dotyczy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności;
  • czynności zwolnionych z obowiązku stosowania kas rejestrujących;
  • niektórych czynności w odniesieniu do których nie może być stosowane tzw. zwolnienie podmiotowe (przysługujące ze względu na sprzedaż do 200.000 zł rocznie).

Rozporządzenie weszło w życie 1.04.2020 r.

5. Zwolnienie importu i WNT wyrobów do zwalczania COVID-19

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Przewidziano zwolnienie z VAT od importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia określonych wyrobów medycznych lub środków ochronnych. Warunkiem jest to, że towary te muszą być przeznaczone jako darowizna dla: Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych albo podmiotu wykonującego działalność leczniczą wpisanego do wykazu, o którym mowa w specustawie z 2.03.2020 r. dotyczącej zwalczania COVID-19. Dla skorzystania ze zwolnienia niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy z takim obdarowanym, w której zostanie wskazane, że darowizna nastąpi na realizację jego zadań w zakresie walki z COVID-19. Zwolnienie obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Projekt dostępny tutaj.

3. Paragony w formie elektronicznej

Projekt z dnia 25 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Nowelizacja przewiduje dostosowanie przepisów technicznych w zakresie paragonów w formie elektronicznych. Możliwość stosowania e-paragonów została wprowadzona od 1.04.2020 r. na mocy tzw. tarczy antykryzysowej (ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Paragony w formie elektronicznej będą przesyłane za zgodą klienta i w sposób z nim uzgodniony. Rozporządzanie na wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projekt dostępny tutaj.

6. Ewidencja VAT na nowych zasadach od 1.07.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 576. Nowelizacja przekłada w czasie stosowanie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług do 1.07.2020 r. Rozporządzenie to zawiera szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji VAT (a więc pliku JPK). Jest to związane z tym, że tzw. tarcza antykryzysowa opóźniła wprowadzenie nowego pliku VAT (JPK_V7M albo PK_V7K) łączącego deklarację i ewidencję.

7. Paragony z NIP uznawane za faktury uproszczone

Przepisy przewidują, że paragon z podanym NIP nabywcy może być z niektórych przypadkach uznawany za fakturę (jednym z warunków jest to, żeby kwota należności ogółem nie przekraczała 450 zł albo 100 euro). Rozporządzenie zmieniające przewiduje okres przejściowy w odniesieniu do takich faktur do 31.12.2020 r. W tym czasie, takie faktury (paragony) nie będą musiały być ujmowane w ewidencji sprzedaży VAT, o ile wartość sprzedaży oraz podatku została ujęta w ewidencji poprzez zbiorcze informacje z kasy rejestrującej.

Rozporządzenie dostępne tutaj.

6 kwietnia 2020