31 sierpnia – 4 września | aktualności w akcyzie | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przedstawiamy kolejne informacje dotyczące projektu ustawy, który zakłada wiele istotnych zmian dotyczących ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ustawy wprowadza wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji dla:

  1. podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która nie jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania tej energii, lecz jest zużywana przez ten podmiot,
  2. osób fizycznych produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW

– pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości.

W projekcie ustawy znajduje się także szereg zmian odnoszących się do wiążącej informacji akcyzowej (WIA). Proponuje się, aby WIA wiązała organ podatkowy i podmiot w odniesieniu do wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym WIA stała się ostateczna. Projekt ustawy przewiduje dodanie przepisu, w świetle którego WIA będzie ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania.

Co więcej, planowane jest dodanie przepisu (art. 7d ust. 5) zgodnie, z którym do celów stosowania WIA podmiot, na rzecz którego WIA została wydana, jest obowiązany udowodnić, że:

  1. wyroby akcyzowe albo samochody osobowe będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem klasyfikacji wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego określonej w WIA, albo
  2. wyroby akcyzowe będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, odpowiadają pod każdym względem rodzajowi wyrobu akcyzowego określonego w WIA.

Ponadto projekt ustawy przewiduje, że z wnioskiem o WIA będą mogły wystąpić podmioty dokonujące albo zamierzające dokonywać opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów. Projekt zakłada, że WIA traci ważność przed upływem okresu ważności w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie akcyzy odnoszących się do wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego, w wyniku której WIA staje się niezgodna z tymi przepisami. Utrata ważności WIA następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIA stała się z nimi niezgodna.

W kolejnych wydaniach Podatkowego Przeglądu Tygodnia zostaną przedstawione dalsze zmiany dotyczące podatku akcyzowego, wynikające z projektu ustawy. Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, znajduje się obecnie na etapie opracowywania przez Stały Komitet Rady Ministrów.

7 września 2020