4 – 8 listopada | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Opodatkowanie produkcji wyrobów smarowych o kodzie CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 wytwarzanych z olei odpadowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.197.2019.1.PJ

Spółka jest podmiotem, który zajmuje się m.in. regeneracją olejów przepracowanych w kierunku wysokiej jakości głęboko rafinowanych olejów bazowych, stosowanych do produkcji olejów smarowych. Spółka rozważa możliwość wdrożenia w swojej działalności nowego modelu biznesowego. Pierwszym etapem planowanego modelu byłoby pozyskiwanie z rynku tzw. olejów odpadowych (a więc m.in. olejów przepracowanych, jak również innych olejów np. zabrudzonych w taki sposób, że nie istnieje możliwość ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem). Oleje odpadowe, które będą przez Spółkę pozyskiwane będą klasyfikowane na gruncie Nomenklatury Scalonej do kodu CN 2710 99 „Pozostałe”. Przedmiotowe wyroby przed zmianą ich klasyfikacji w związku z ich zużyciem były klasyfikowane do kodów CN właściwych dla wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy akcyzowej (np. jako oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99) i były opodatkowane akcyzą jako oleje smarowe opodatkowane stawką 1180 zł na 1000 litrów. Pozyskane z rynku oleje odpadowe Spółka zamierza wykorzystywać jako surowce do produkcji wyrobów energetycznych, które będą podlegały opodatkowaniu akcyzą stawką inną niż 0 zł tj. do produkcji olejów smarowych o kodzie CN od 2710 19 71 do 2710 19 99.

Wedle organu podatkowego wytwarzanie olejów smarowych z wykorzystaniem jako surowców olejów odpadowych, a więc wyrobów akcyzowych, należących do grupy wyrobów energetycznych, należy uznać za produkcję wyrobów energetycznych. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych jest przedmiotem opodatkowania akcyzą, a zatem stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym z dniem produkcji wyrobów energetycznych z wykorzystaniem jako surowców olejów odpadowych w stosunku do wytworzonych wyrobów energetycznych powstanie obowiązek podatkowy w akcyzie. Ponadto organ podatkowy stwierdził, że produkcja wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką akcyzy inną niż 0 zł, z wykorzystaniem olejów odpadowych musi odbywać się w składzie podatkowym. Spółka będzie bowiem produkowała wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy objęte stawką inną niż stawka zerowa (olejów smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99). Jednocześnie nie zajdzie też żadna z okoliczności wskazanych w wyliczeniu przepisu art. 47 ust. 1 pkt 1 – 9  ustawy o podatku akcyzowym. Organ podatkowy uznał również, że Spółka nie będzie uprawniona do obniżenia należnego podatku akcyzowego o podatek akcyzowy uiszczony od pierwotnych wyrobów energetycznych bowiem od olejów odpadowych pozyskiwanych przez Spółkę z rynku nie było wymagane zapłacenie akcyzy, wobec czego nie występuje kwota akcyzy, o którą może być obniżona akcyza należna od wyprodukowanych wyrobów energetycznych.

2.      Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18.09.2019 r., sygn. akt I GSK 269/17

Spółka zwróciła się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego. Wskazała, że zamierza nabywać na Węgrzech i zbywać na terytorium Polski wyrób stosowany w poligrafii, kosmetyce oraz chemii przemysłowej i gospodarczej. Surowcem do jego produkcji jest alkohol etylowy skażony częściowo jednym ze środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego na podstawie przepisów prawa węgierskiego. Skład tego wyrobu jest następujący: alkohol etylowy – 86,0 – 88,0 m/m %; alkohol izopropylowy – 10,0 – 11,0 m/m %; glikol propylenowy – 1,0-1,5 m/m %; tert – Butanol 1,0 – 1,5 m/m %. Wyrób ten zgodnie z wydaną przez węgierskie organy podatkowe wiążącą informacją taryfową jest klasyfikowany do pozycji CN 3814 00 90. Natomiast polskie organy celne wyroby o analogicznym składzie klasyfikują do pozycji 2207 20, jako pozostały wyrób alkoholowy skażony. Zdaniem Spółki alkohol etylowy zawarty w opisanym wyżej wyrobie będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego w wypadku jego wewnątrzwspólnotowego nabycia na terytorium Węgier i jego sprzedaży na terytorium Polski.

Organ podatkowy uznał, że nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobu, dla którego wprowadzający na terytorium Polski będzie posiadał ważną wiążącą informację taryfową klasyfikującą go do danej pozycji i jednocześnie udowodni, że produkt nabywany wewnątrzwspólnotowo odpowiada pod każdym względem temu produktowi, który jest opisany w informacji – będzie podlegało zwolnieniu od podatku akcyzowego. Organ wskazał, że  – co do zasady – wytworzony „produkt” powinien być klasyfikowany do innej pozycji, w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), niż pozycja, do której zaliczono użyty do jego produkcji alkohol etylowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 8.12.2016 r. (sygn. V SA/Wa 4843/15) oddalił skargę Spółki.

Wyrokiem z 18.09.2019 r. NSA uchylając zaskarżony wyrok i interpretację indywidualną uznał, z punktu widzenia przepisów podatkowych nie ma znaczenia ostateczny sposób zużycia alkoholu, który podlegał denaturacji zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 92/83/EWG, ale spełnienie ściśle określonych wymogów zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, tj.: wyrób akcyzowy, który ma skorzystać ze zwolnienia, musi być skażony zgodnie z wymogami państwa członkowskiego i używany do wytwarzania jakiegokolwiek produktu nieprzeznaczonego do spożycia przez ludzi. Oznacza to, że dla zwolnienia kluczowe znaczenie ma przeznaczenie wytworzonego produktu, a nie to, czy skład tego wyrobu będzie różnił się w zasadniczy sposób od alkoholu etylowego skażonego i nie będzie klasyfikowany do pozycji CN 2207 20.

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Niższa stawka akcyzy na samochody hybrydowe

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 2116) w dniu 4.11.2019 r. jako Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. (Dz.U. 2019 poz. 2116).

W 57 numerze Podatkowego Przeglądu Tygodnia z 28.10.2019 r. informowaliśmy, iż ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakłada obniżenie o 50% stawki akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych (o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym) w stosunku do stawek akcyzy przewidzianych dla „klasycznych” samochodów osobowych spalinowych. Pragniemy poinformować, że zmiany te wejdą w życie od 1.01.2020 r.

Ustawa nowelizująca w art. 105 ustawy o podatku akcyzowym dodaje pkt 1a i 1b w brzmieniu określającym stawki akcyzy dla samochodów osobowych na następującym poziomie:

1a) 9,3% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych:

a)   o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;

b)   stanowiących pojazd hybrydowy (w rozumieniu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych) o pojemności silnika spalinowego wyższej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych;

1b) 1,55% podstawy opodatkowania – dla samochodów osobowych o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, o pojemności silnika spalinowego równej 2000 centymetrów sześciennych lub niższej;

Nowe stawki akcyzowe dotyczą wyłącznie samochodów osobowych, o których mowa w art. 105 pkt 1a oraz 1b, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstanie po 1.01.2020 r.

Ustawa wchodzi w życie 1.01.2020 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2116/1

12 listopada 2019