Ocena działalności sprzedającego nieruchomość | ECDP Group

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady w przypadku gdy jest wykonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika tego podatku, czyli podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku wydanym 29.05.2018 r. (sygn. akt I FSK 1136/16) , przy ocenie działalności podmiotu sprzedającego nieruchomości należy uwzględniać działania na poszczególnych etapach aktywności sprzedającego w ich całokształcie, a nie wyłącznie osobno. Należy przede wszystkim mieć na uwadze te elementy, które łączą się z nakładami inwestycyjnymi wykraczającymi poza standardowe działania w obrębie zarządu majątkiem prywatnym. Motywy jakimi kieruje się podmiot rozpoczynając działalność gospodarczą, czy pierwotny cel albo zamiary jakie mu towarzyszą przy nabywaniu nieruchomości nie są same w sobie okolicznościami decydującymi o uznaniu sprzedającego działki za czyniącego to w charakterze podatnika podatku VAT albo za nie działającego w takim charakterze. Istotne znaczenie mają obiektywne, a nie subiektywne przesłanki pozwalające odróżnić działania noszące cechy zawodowe, od tych które mieszczą się w granicach dysponowania majątkiem

Zalecamy zatem przy zakupie nieruchomości zwracać uwagę, czy nabywana jest od osoby fizycznej działającej lub też niedziałającej jako przedsiębiorca (podatnik VAT). Powyższe może mieć bowiem wpływ na rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku gdy sprzedawca nieruchomości działa jako podatnik podatku VAT i sprzedaż danej nieruchomości nie korzystania z żadnych ze zwolnień przedmiotowych (przewidzianych dla sprzedaży nieruchomości), to sprzedaż nieruchomości będzie opodatkowana stawką podatku VAT wynoszącą 23%, w związku z czym nie będzie podlegać PCC.

12 września 2018