6 – 10 lipca | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Opodatkowanie podatkiem VAT kosztów związanych z korzystaniem z nieruchomości po opuszczeniu lokalu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.07.2020, znak 0111-KDIB1-1.4010.147.2020.2.ŚS.

Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski działalność gospodarczą w zakresie kompleksowego zarządzania centrami handlowymi obejmującą między innymi wynajem powierzchni handlowej. Wnioskodawca zwrócił się o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania kosztów pośrednich (koszty zapewnienia właściwej i niezbędnej obsługi centrum handlowego jako całości) i kosztów mediów (m.in. energii elektrycznej, wody i ścieków, energii cieplnej) związanych z korzystaniem z nieruchomości w okresie od dnia następującego po dniu wyznaczonym na opuszczenie lokalu do dnia rzeczywistego opuszczenia lokalu oraz udokumentowania ww. czynności notą obciążeniową.
Jeden z kontrahentów Spółki okazał się nierzetelny i w związku z zaległościami w regulowaniu płatności na rzecz Spółki, Wnioskodawca wypowiedział nierzetelnemu najemcy umowy najmu. Po upływie wyznaczonego przez Spółkę terminu na opuszczenie lokali okazało się, iż nierzetelny najemca, wbrew woli Spółki, nie opuścił zajmowanych lokali. W okresie po dniu jaki Spółka wyznaczyła na opuszczenie lokalu do dnia faktycznego opuszczenia pomieszczeń przez nierzetelnego najemcę, Spółka ponosiła szkody wynikające z konieczności ponoszenia przez Spółkę kosztów mediów oraz kosztów pośrednich w części w jakiej koszty te dotyczyły lokali bezumownie zajmowanych przez nierzetelnego najemcę. Spółka nie toleruje sytuacji, w której nierzetelny najemca nie przekazuje dobrowolnie pomieszczeń i nie wyraża zgody (ani wyraźnej, ani też dorozumianej) na dalsze jego korzystanie z tych pomieszczeń. Okoliczności faktyczne wskazują, że korzystanie z pomieszczeń przez nierzetelnego najemcę nie wynika w żaden sposób z sytuacji, która byłaby zamierzona przez Spółkę lub którą tolerowałaby, nie podejmując jakichkolwiek kroków mających na celu rozwiązanie zaistniałej sytuacji. W związku z powyższym, organ podatkowy uznał, że pobierane przez Wnioskodawcę koszty pośrednie oraz koszty mediów (w okresie od dnia następującego po dniu wyznaczonym na opuszczenie lokalu do dnia rzeczywistego opuszczenia lokalu) mają charakter odszkodowawczy, a zatem nie mogą być uznane za świadczenie podlegające przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Są to bowiem koszty nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem centrum handlowego jako całości (np. koszty oświetlenia parkingów, koszty ochrony, obsługa toalet centrum handlowego, systemów nawadniania, przeciwpożarowych, itp.) lub koszty, których odłączenie mogłoby powodować zagrożenie zdrowia i życia gości centrum handlowego (odłączenie wody, energii i ciepła w bezumownie zajmowanych lokalach uniemożliwiłoby funkcjonowanie systemów przeciwpożarowych i mogłoby spowodować uszkodzenia budynku centrum handlowego), a zatem Spółka nie mogła zaprzestać ich ponoszenia. W konsekwencji organ uznał, że opłaty z tytułu kosztów pośrednich i kosztów mediów dotyczące bezumownego korzystania z pomieszczeń mają charakter odszkodowawczy, nie mogą być uznane za świadczenie podlegające przepisom ustawy o VAT.

2. Wyłączenie z VAT darowizny składników majątkowych przekazanej na rzecz męża

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.07.2020, znak 0114-KDIP1-3.4012.133.2020.4.ISK. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie agroturystyki na działce z małżeńską ustawową współwłasnością Wnioskodawczyni i jej męża. Wnioskodawczyni zamierza nieodpłatnie przekazać tą część majątku i działalności mężowi, a sama chce u siebie tę działalność zlikwidować, natomiast będzie kontynuowała działalność gospodarczą w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia. Wraz z budynkiem i wyposażeniem Wnioskodawczyni chce przekazać mężowi kontakty i miejsca pracy. W związku z tym, Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość, czy umowa darowizny między Wnioskodawczynią, a mężem dotycząca budynku i wyposażenia, zaliczana do tej pory u Wnioskodawczyni do środków trwałych, a stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wolna jest od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
Organ podatkowy uznał, że pomimo iż zespół składników majątkowych związanych z agroturystyką nie jest wyodrębniony pod względem formalnym – to jednak analizując całokształt okoliczności w sprawie stwierdza się, że zespół składników majątkowych charakteryzuje się odrębnością na płaszczyźnie organizacyjnej, funkcjonalnej oraz finansowej i spełnia przesłanki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. O powyższym świadczy fakt, że działalność związana z agroturystyką wraz z przypisanymi do niej składnikami majątkowymi zlokalizowana jest pod innym adresem, niż kontynuowana przez Wnioskodawczynię działalność w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia. Przekazywane przez Wnioskodawczynię składniki przedsiębiorstwa w zakresie agroturystyki obejmują wszystkie elementy niezbędne do kontynuowania tego rodzaju działalności przez męża, bez angażowania dodatkowych środków. Ponadto o wyodrębnieniu finansowym może świadczyć również możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części działalności. W konsekwencji, czynność zbycia przez Wnioskodawczynię w ramach umowy darowizny na rzecz męża ww. zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

PROCES LEGISLACYJNY

3. Nowy wzór ZAW-NR

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – Dz.U. 2020 poz. 1188. Rozporządzenie określa nowy wzór formularza ZAW-NR – zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek sprzedawcy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w rejestrze podmiotów VAT (tzw. białej liście). Wprowadzenie nowego formularza wynika ze zmian, które polegają na wydłużeniu terminu złożenia zawiadomienia z 3 dni na 7 dni oraz zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego, do którego ma być składane zawiadomienie, z właściwego dla sprzedawcy na właściwy dla płacącego należność. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z założeniami tzw. tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Nowy wzór ZAW-NR obowiązuje od 1.07.2020 r.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001188

4. Uporządkowanie stawek obniżonych

Projekt z dnia 26.06.2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – numer z wykazu prac legislacyjnych: 205. Celem projektu jest dostosowanie do tzw. nowej matrycy stawek VAT, która obowiązuje od 1.07.2020 r. Dotychczasowe rozporządzenie określało pewne szczególne przypadki zastosowania stawki 5% i 8% Obecnie przypadki obowiązywania stawki 5% i 8% są zawarte bezpośrednio w ustawie o VAT Zasadniczo, zmiana rozporządzenia ma znieść dublujące się przepisy (bez zmiany wysokości opodatkowania). Chodzi tu m.in. roboty konserwacyjne, usługi związane z wyżywieniem, nawozy i pasze, produkty lecznicze, wyroby higieniczne, zwierzęta, produkty zawierające tłuszcze roślinne. Należy jednak zauważyć, że do tej pory identyfikacja części towarów odbywała się na podstawie Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Została ona zastąpiona przez nomenklaturę scaloną CN. CN i PKWiU mają inną budowę i systematykę. W związku tym doszło do zmiany stawek na niektóre towary – podwyższenie stawki dla danego towaru lub obniżenie dla innego. Zmiana rozporządzenia nie dotyczy określonych w nim przypadków stawki 0%. Projekt rozporządzenia zakłada jego wejście w życie od 1.07.2020 r., ale prace legislacyjne nie zostały jeszcze zakończone; z ich stanem można się zapoznać tutaj.

15 lipca 2020