Ceny transferowe | ECDP Group

Raportowanie wg. krajów (Country by Country Reporting) – pamiętajmy że w dniu 31 października 2017 r. upływa termin złożenia powiadomienia o jednostce,która złoży za grupę kapitałową informację o grupie podmiotów za 2016 r .

 Obowiązek złożenia informacji o grupie podmiotów ( tzw. Country by Country Reporting)  dotyczy grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły równowartość 750 mln EUR,w których skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę/zarząd w różnych państwach lub terytoriach albo jednostka posiadająca siedzibę/zarząd  w jednym państwie lub terytorium, ale prowadząca działalność przez zakład zagraniczny położony  w innym państwie lub terytorium.

Pierwszym rokiem, za który jednostka dominująca grupy jest obowiązana do przekazania informacji o grupie podmiotów, jest sprawozdawczy rok obrotowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2015 r. jednak nie później niż przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Ponadto ustawa o wymianie informacji podatkowych  z innymi państwami przewiduje sytuacje, w których to nie jednostka dominująca, a inna jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, która posiada siedzibę/zarząd na terytorium Polski – po spełnieniu określonych kryteriów – zobowiązana będzie do złożenia informacji o grupie podmiotów.

Obowiązek złożenia powiadomienia

Pragniemy podkreślić, że każda jednostka wchodząca w skład grupy osiągającej przychody na poziomie przekraczającym 750 mln EUR (niezależnie od tego, czy siedziba/zarząd jej jednostki dominującej znajduje się w Polsce, czy za granicą), która posiada siedzibę/zarząd na terytorium Polski albo prowadzi na terytorium Polski działalność poprzez zagraniczny zakład, zobowiązana będzie ponadto – najpóźniej ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego – do:

  1. powiadomienia Szefa KAS o tym, że jest jednostką dominującą, jednostką wyznaczoną lub inną jednostką składającą informację o grupie podmiotów, albo
  2. wskazania Szefowi KAS jednostki raportującej, wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym złożona zostanie informacja o grupie podmiotów.

 

W pierwszym sprawozdawczym roku obrotowym, za który informację o grupie podmiotów zobowiązana jest złożyć jednostka dominująca (tj. roku obrotowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2015 r.), termin ten został przedłużony o 10 miesięcy. Przy założeniu roku obrotowego zgodnego z rokiem podatkowym termin złożenia pierwszego powiadomienia o jednostce, która złoży za grupę kapitałową informację o grupie podmiotów za 2016 r. upływa w dniu 31 października 2017 r.

 

Projekty rozporządzeń w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej cen transferowych skierowane do podpisu ministra

 

Pragniemy dodatkowo poinformować, że zgodnie z informacją z dnia 7 września 2017 r.,opublikowaną na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, projekty rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zostały skierowane do podpisu ministra.

 

(źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12292307/katalog/12392433#12392433).

 

13 września 2017