PODATKI POŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 17.10.2018 r., sygn. sprawy C-249/17

Pełne odliczenie VAT pomimo braku zrealizowania działalności gospodarczej

TSUE w swoim rozstrzygnięciu przyznał spółce, która ma zamiar nabyć wszystkie akcje innej spółki w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu na rzecz tej innej spółki usług w zakresie zarządzania opodatkowanych VAT, prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami dotyczącymi usług doradczych, poniesionymi w ramach formalnej oferty nabycia, mimo iż okazało się, że ta działalność gospodarcza nie została zrealizowana, pod warunkiem że wydatki te mają wyłączną przyczynę w planowanej działalności gospodarczej.

Sprawa dotyczyła przewoźnika lotniczego Ryanair, który w 2006 roku złożył ofertę nabycia wszystkich akcji innego przewoźnika lotniczego. Przy tej okazji poniósł on wydatki w związku ze świadczeniem usług doradczych i innych usług dotyczących planowanego nabycia. Jednakże transakcja ta nie mogła zostać w pełni zrealizowana z uwagi na przepisy prawa konkurencji i w rezultacie Ryanair mógł nabyć tylko część udziału w kapitale zakładowym przejmowanej spółki. Ryanair wniósł o odliczenie VAT naliczonego od tych wydatków, podnosząc, że jego zamiarem, po uzyskaniu kontroli nad przejmowaną spółką, było uczestniczenie w zarządzaniu nią poprzez świadczenie na jej rzecz usług w zakresie zarządzania opodatkowanych VAT. Z możliwością taką nie zgodziły się zarówno organ podatkowy, jak i irlandzkie sądy.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.10.2018 r., znak: 0113-KDIPT1-3.4012.629.2018.2.OS

Skrócona nazwa nabywcy na fakturze

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w sytuacji, gdy na otrzymanych przez spółkę fakturach umieszczono jej nazwę skróconą inną od nazwy skróconej zawartej w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, lecz na podstawie innych danych zawartych w fakturze, takich jak adres oraz numer identyfikacji podatkowej jest możliwa jej identyfikacja, spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanych faktur.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12.10.2018 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.643.2018.2.JP

Rozliczenie usługi faktoringu nabywanej od kontrahenta z Francji

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że miejscem świadczenia usługi faktoringu świadczonej przez podmiot francuski na rzecz polskiego podmiotu będzie siedziba usługobiorcy,
tj. Polska. Oznacza to, że usługobiorca będzie zobowiązany rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu importu ww. usługi, dla której będzie on podatnikiem, poprzez wykazanie podatku należnego VAT
i jednoczesne wykazanie w rozliczeniu VAT za ten sam okres podatku naliczonego.

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

19 października 2018