Członek zarządu wykorzystujący nieodpłatnie służbowy samochód, w celu wykonywania powierzonych mu obowiązków, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń. | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie zwrócić Państwa uwagę  na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 02.10.2017 r., znak: 0111-KDIB2-3.4011.132.2017.1.KB, w zakresie ustalenia, czy po stronie członka zarządu wykorzystującego samochód firmowy, w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i z powrotem, powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF).

Organ podatkowy wyjaśnił, że przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważa jednak, że w przypadku gdy ze specyfiki umowy o świadczenie usług zarządzania, wynika konieczność stałej gotowości do działania, dyspozycyjność oraz mobilność, używanie pojazdu przez członka zarządu w celu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania obowiązków oraz podróży powrotnej, związane jest z wykonywaniem zadań służbowych. W związku z powyższym umożliwienie korzystania z pojazdu firmowego nie może zostać uznane za nieodpłatne świadczenie w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o PDOF.

Spółka powierzająca samochód nie będzie miała zatem obowiązku ustalenia po stronie członka zarządu przychodu oraz obliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy.

17 października 2017

Powiązane specjalizacje: