Dyrektor szkoły może podpisać oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego | ECDP Group

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 11.4.2017 r. (znak: 2461-IBPP4.4513.23.2017.2.BP) dotyczącym zasad dokumentowania sprzedaży wyrobów akcyzowych z przeznaczeniem na cele opałowe, gdy ich nabywcą jest samorządowy zakład budżetowy. 

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży oleju opałowego grzewczego na rzecz szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli, do których olej jest dostarczany bezpośrednio. Właścicielem tych instytucji są gminy, które otrzymują z tytułu sprzedaży oleju fakturę i regulują należność. W związku z centralizacją rozliczeń VAT, Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o określenie, jaki podmiot powinien zostać wskazany jako nabywca na oświadczeniu o przeznaczeniu oleju do celów opałowych i przez kogo ma być ono podpisane.

Zdaniem Wnioskodawcy w oświadczeniu jako nabywca powinien być wskazany urząd gminy, który otrzymuje fakturę sprzedaży i reguluje należność. Natomiast jeżeli chodzi o podpis składającego oświadczenie, Gmina może upoważnić określoną osobę do odbioru wyrobów akcyzowych, np. dyrektora szkoły lub osobę z gminy odpowiedzialną za ww. placówki. W takim przypadku dopuszczalne będzie złożenie podpisu na oświadczeniu przez osobę upoważnioną do odbioru wyrobów (czyli przez dyrektora szkoły) i do podpisania oświadczenia w imieniu mocodawcy.

Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia interpretacji.

26 maja 2017