Jakie zmiany nastąpiły w minionym tygodniu w obszarze podatków bezpośrednich? | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Karnety medyczne i sportowe stanowią koszt uzyskania przychodów dla pracodawcy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.07.2019 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.227.2019.1.AT

Spółka zakupiła dla swoich pracowników oraz członków ich rodzin pakiety medyczne oraz karty sportowe. Przedmiotowe pakiety medyczne oraz karty sportowe mają na celu pozyskiwanie najlepszych specjalistów oraz zmotywowanie pracowników do pracy. Tym samym pomogą one budować wizerunek Spółki, jako pracodawcy dbającego o swoich pracowników, a także – w przypadku pakietów medycznych – o członków rodzin i partnerów swoich pracowników. Zdaniem Spółki, oferowanie ww. świadczeń przełoży się na wyższą efektywność oraz zmniejszenie się rotacji pracowników. Organ interpretacyjny potwierdził stanowisko podatnika zgodnie z którym koszty które będzie ponosiła Spółka z tytułu dofinansowania pakietów medycznych oraz karnetów sportowych, zarówno w części przypadającej na pracowników jak i na członków ich rodzin oraz partnerów będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

2. Przychody z udzielania sublicencji stanowią przychody z zysków kapitałowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.07.2019 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.208.2019.2.BG

Spółka jest podmiotem zarządzającym w Polsce z ramienia zagranicznej grupy kapitałowej. Spółka pełni rolę podmiotu odpowiedzialnego za tworzenie systemu franchisingowego oraz za organizację na terenie kraju sieci punktów sprzedaży działających pod znakami, ale będących prawnie i organizacyjnie odrębnymi jednostkami. Poza usługami zarządzania marką grupy, Spółka świadczy również usługi administracyjne, finansowo-księgowe oraz inne usługi wsparcia dla spółek centralnych wchodzących w skład grupy. Spółka dysponuje wyłącznym prawem do znaków towarowych na terenie Polski, które nie stanowią dla Spółki wartości niematerialnych i prawnych oraz nie są przez nią amortyzowane. Spółka zawarła z kontrahentem umowę sublicencyjną na korzystanie ze znaków w celu prowadzenia i rozwijania działalności grupy. Spółka pobiera od sublicencjobiorcy roczną opłatę w wysokości określonej jako procent uzyskiwanych przychodów z prowadzonej działalności. Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska Spółki i stwierdził, iż przychody z Sublicencji powinny zostać zakwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych o których mowa w art. 7b ustawy o PDOP. Jak wskazano, udzielenie przez Spółkę innym podmiotom sublicencji jest odrębną od innych podejmowanych przez Spółkę w ramach działalności gospodarczej czynności i nie jest ono objęte wyłączeniem o jakim mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PDOP. Tym samym, zakwalifikowanie przychodu uzyskanego z sublicencji do innych źródeł przychodów nie znajduje potwierdzenia w treści przepisu art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PDOP. W konsekwencji stwierdzić należy, że Spółka będzie obowiązana zaliczyć przychody z sublicencji do zysków kapitałowych.

3. Podatek u źródła zapłacony przez płatnika z własnych środków jako koszt podatkowy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26.07.2019 r., znak 0111-KDIB2-3.4010.169.2019.2.MK

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, realizuje transakcje z nierezydentami, objęte obowiązkiem poboru podatku u źródła. Jak wskazano, transakcje te, realizowane są na podstawie umów lub za pośrednictwem różnego rodzaju serwisów internetowych. Tym samym, spółka jest zobowiązana do zapłaty określonej kwoty wynagrodzenia na rzecz zagranicznego kontrahenta, bez faktycznej możliwości potrącenia podatku u źródła. Spółka podjęła decyzję o pokrywaniu kwot podatku z własnych środków tj. „ubruttawiając” podstawę opodatkowania. Stronom transakcji  nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, na podstawie art. 28b ustawy o PDOP. Wydatek jest więc dla spółki definitywny. Organ zgodził się ze spółką, że wydatki z tytułu wpłat potrąconego podatku u źródła z własnego majątku, mogą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów. Organ interpretacyjny podkreślił, że zaliczanie do kosztów kwoty podatku u źródła w przypadku, gdy w umowie nie jest zawarta klauzula ubruttowienia nie powinno następować automatycznie, lecz w oparciu o ogólne przesłanki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP). Jeżeli zatem, spełnione są przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, płatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia kwoty podatku zapłaconego z własnych środków do kosztów uzyskania przychodów.

 PDOF

1. Opodatkowanie środków przyznanych w ramach stypendium doktorskiego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.07.2019 r., znak 0113-KDIPT2-3.4011.246.2019.2.SJ

Podatnik był studentem studiów doktoranckich. W terminie czerwiec-grudzień 2015 r. przebywał na stażu naukowym w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż ten odbył się w ramach realizacji założeń stypendium doktorskiego. Na realizację stypendium składały się środki przeznaczone na stypendium naukowe w kwocie 36 000 zł, środki finansowe w kwocie 4000 zł na pokrycie kosztów podróży do zagranicznego ośrodka naukowego, a także 72 576 zł, które według umowy przeznaczone były na pokrycie kosztów stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi i wskazał, iż przedmiotowy wyjazd do zagranicznego ośrodka naukowego stanowi podróż, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o PDOF. W konsekwencji – przy spełnieniu warunków wynikających z art. 21 ust. 13 ustawy o PDOF – środki na pokrycie kosztów podróży oraz pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym, do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży będą objęte ww. zwolnieniem przedmiotowym.

2. Podwyższone koszty uzyskania przychodów inżynierów ds. rozwoju oprogramowania

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.07.2019 r., znak 0115-KDIT2-1.4011.186.2019.2.DW

Spółka zatrudnia programistów, inżynierów  testów i walidacji oraz inżynierów ds. rozwoju oprogramowania w oparciu o umowę o pracę. Pracownicy w ramach swoich obowiązków realizują projekty polegające na opracowywaniu i tworzeniu nowych, ulepszaniu oraz rozbudowie istniejących systemów i oprogramowania dla odbiorców zewnętrznych oraz dla potrzeb wytwarzania urządzeń projektowanych i produkowanych przez Spółkę. Organ podatkowy przyznał rację podatnikowi i wskazał, iż w przedmiotowej sprawie Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych jest uprawniona do stosowania kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PDOF, tj. 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich.

PROCES LEGISLACYJNY

Zwolnienie z PIT dla osób przed 26 rokiem życia

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1394).

Ustawa, której założenia zostały omówione w PPT #43, weszła w życie 01.08.2019 r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1394/1

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie zmian umożliwiających odwoływanie się w przepisach nowelizowanych ustaw do PKWiU z 2015 roku.

W obecnym stanie prawnym, do 31.12.2019 r., na podstawie § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676) oraz wydanych do tego aktu rozporządzeń zmieniających (Dz. U. 2017 poz. 2453 oraz Dz. U. 2018 poz. 2440), odwołują się one do PKWiU wprowadzonej w roku 2008.

Projekt nie zawiera merytorycznych zmian przepisów, jego założeniem jest jedynie dokonanie zmian niezbędnych w celu dostosowania nowelizowanych ustaw do PKWiU 2015.

Projekt jest obecnie w fazie opiniowania. Więcej informacji na stronie internetowej:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12323255

5 sierpnia 2019