Koszty wynagrodzeń członków zarządu pełniących nadzór nad oddelegowanymi pracownikami wpływają na wartość początkową wytworzonego ŚT | ECDP Group

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 8.6.2017 r. (znak 0111-KDIB1-3.4010.83.2017.1.MST) dotyczącym wartości początkowej wytworzonego we własnym zakresie środka trwałego.

W przedmiotowej sprawie wątpliwość wnioskodawcy dotyczyła możliwości zaliczenia do wartości początkowej środka trwałego dodatkowego wynagrodzenia członka zarządu, uzyskiwanego z tytułu wykonywania nadzoru nad oddelegowanymi pracownikami, biorącymi udział w procesie budowy środka trwałego. Zdaniem organu podatkowego, analizując przedstawione zagadnienie należy mieć na uwadze treść art. 16g ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), zgodnie z którym w przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, jego wartość początkową należy ustalić w oparciu o koszt wytworzenia. Koszt wytworzenia stanowią natomiast wszelkie wydatki, ponoszone w wyniku procesu wytwarzania środka trwałego, które jednocześnie nie zostały wprost z tych kosztów wyłączone (art. 16g ust. 4 ustawy o PDOP). Decydującym czynnikiem pozwalającym na zakwalifikowanie danego kosztu do kosztu wytworzenia środka trwałego jest powiązanie go z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym (wytworzeniem środka trwałego), zatem również koszty osobowe jeżeli związane są z osobami zaangażowanymi w proces wytworzenia danego środka trwałego mogą stanowić jego wartość początkową. Nie ma bowiem wątpliwości, że nie wystąpiłyby, gdyby podatnik nie wytwarzał we własnym zakresie środka trwałego.

Co istotne, jednym z wydatków wyłączonych z kosztów wytworzenia jest koszt ogólnego zarządu, bowiem wydatek ten nie jest bezpośrednio związany z realizacją inwestycji, ale z całokształtem działalności podatnika. W omawianym przypadku wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu nie było jednak powiązane z wynagrodzeniem z tytułu wykonywania ogólnego zarządu.

W sytuacji, gdy członkowie zarządu będą otrzymywać wynagrodzenie za nadzór nad pracownikami delegowanymi w celu budowy środka trwałego obok wynagrodzenia za wykonywanie ogólnego zarządu, należy uznać, że wydatki te mają bezpośredni wpływ na wytworzenie środka trwałego oraz na pomyślne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego, zatem powinny być zaliczone do jego wartości początkowej.

26 czerwca 2017