Liberalizacja planowanych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie wprowadzenia limitu wysokości kosztów uzyskania przychodu związanych z usługami niematerialnymi | ECDP Group

ECDDP pragnie poinformować, iż w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi, do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 12.07.2017 r., Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany w zakresie możliwości odliczenia wydatków poniesionych na nabycie usług niematerialnych.

Szeroko zakrojona krytyka ze strony środowisk biznesowych oraz prawniczych spowodowała, iż zmianie uległa teść planowanego art. 15e ustawy o PDOP. W nowej wersji projektu ograniczono zakres przedmiotowy usług, objętych limitem. Obejmie on usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze oraz wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, prawa własności przemysłowej, wartość stanowiącej równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej.  W stosunku do poprzedniej wersji wyłączone zostały usługi księgowe, prawne, rekrutacji pracowników oraz pozyskiwania personelu. Z drugiej strony zakres przepisu rozszerzono o koszty poniesione w celu przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika wierzytelności z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach umów pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze. Limit odliczenia wydatków na nabycie ww. usług – zgodnie z założeniami projektu – zostanie ustanowiony w wysokości 5% EBIDTA, który znajdzie zastosowanie wyłącznie do wydatków ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Nadto limit ten będzie obowiązywał wyłącznie do kwoty przewyższającej kwotę 3 mln złotych (zmiana z planowanej w poprzedniej wersji projektu kwoty 1,2 mln złotych), wydanych na nabycie usług niematerialnych w roku podatkowym.

Zaktualizowany projekt zmian przewiduje także przyznanie podatnikom prawa do odliczenia kosztów, które nie zostały odliczone w roku podatkowym, ze względu na zastosowany limit, w następnych 5 latach podatkowych przy zastosowaniu art. 15e ustawy o PDOP. O dalszych pracach nad projektem będziemy Państwa informowali w kolejnych newsletterach.

9 października 2017