Minimalne pojemności magazynowe a znakowanie i barwienie wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym | ECDP Group

Zespół ECDDP informuje o stanowisku Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 28.11.2016 r. (znak: 2461-IBPP4.4513.316.2016.1.LG) dotyczącym spełnienia wymogu minimalnych pojemności magazynowych dla wyrobów energetycznych określonych dla składów podatkowych magazynowych.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Spółka ubiegająca się o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Spółka zamierza w składzie podatkowym dokonywać (oprócz magazynowania wyrobów akcyzowych) znakowania oraz barwienia wyrobów o kodach CN od 2710 19 41 do CN 2710 19 49.

Spółka sformułowała pytanie, czy w sytuacji kiedy będzie dokonywała w prowadzonym przez Nią składzie podatkowym znakowania i barwienia wyrobów o kodach CN od 2710 19 41 do CN 2710 19 49, to w odniesieniu do prowadzonego przez Nią składu podatkowego znajdzie zastosowanie wymóg dotyczący minimalnych pojemności magazynowych dla wyrobów energetycznych, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym (w przypadku składów podatkowych magazynowych oznacza to, że pojemność magazynowa dla ww. wyrobów wynosić powinna co najmniej 2500 m3).

Organ rozpatrując niniejszą sprawę na wstępie wskazał, że znakowanie i barwienie wyrobów energetycznych stanowi produkcję wyrobów akcyzowych w świetle ustawy o podatku akcyzowym. Stosownie do powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w przypadku podmiotu produkującego w składzie podatkowym wyroby akcyzowe warunki określone w art. 48 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym (wymóg pojemności magazynowej przewidziany dla składów podatkowych magazynujących wyroby energetyczne na poziomie 2500 m3) nie muszą być spełnione. Tym samym (w ocenie organu podatkowego) warunek odnoszący się do minimalnej pojemności magazynowej nie ma zastosowania w przypadku dokonywania produkcji wyrobów energetycznych, którą jest również znakowanie i barwienie wyrobów o kodach CN 2710 19 41 – CN 2710 19 49.

5 stycznia 2017