Moment zaliczenia kosztu prowizji od kredytu na zakup środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów | ECDP Group

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę, na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji  Skarbowej z 24.04.2017 r., znak: 2461-IBPB-1-3.4510.86.2017.2.MST, w zakresie momentu zaliczenia kosztu prowizji od kredytu na zakup środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów.

Przywołana interpretacja dotyczy sprawy, w której podatnik zaciągnął kredyt na zakup środka trwałego. Od kredytu bank naliczył prowizję w wysokości 1,2% kwoty kredytu, którą podatnik zapłacił w całości w dniu otrzymania kredytu. Powstało pytanie, jak ująć koszt prowizji w kosztach uzyskania przychodu?

Organ podatkowy, rozstrzygając przedstawione zagadnienie, zwrócił uwagę na regulację art. 16 ust. 1 pkt 1ustawy o PDOP, zgodnie z którą nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: 

  1. a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  2. b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Kosztem uzyskania przychodów są natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej nabytego środka trwałego. W myśl art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Stosownie do art. 16g ust. 3 ww. ustawy, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.

Uwzględniając regulacje ustawy o PDOP, organ podatkowy stwierdził, że decydujące znaczenie dla zaliczenia określonego wydatku do wydatków stanowiących koszt ceny nabycia środka trwałego ma możliwość powiązania danego wydatku z konkretnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, czyli nabytym środkiem trwałym. Wszelkie wydatki pozostające w związku z nabyciem środka trwałego mają wpływ na jego cenę nabycia. Koszt ten zarazem stanowi element wartości początkowej, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Mając powyższe na uwadze organ podatkowy uznał, że prowizja od zaciągniętego kredytu na zakup środka trwałego naliczona do dnia przekazania środka trwałego do używania nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, gdyż jest elementem ceny nabycia. Natomiast, prowizja naliczona po dniu przekazania środka trwałego do używania może stanowić koszt uzyskania przychodu, który będzie kosztem niezwiązanym bezpośrednio z osiągniętym przychodem i może być rozpoznana jako koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP, w momencie poniesienia, a więc w momencie ujęcia w księgach rachunkowych.

18 maja 2017