Możliwość archiwizacji faktur kosztowych w formie elektronicznej | ECDP Group

 

Zespół ECDDP pragnie zwrócić uwagę na stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18.11.2016 r. (znak 2461-IBPB-1-3.4510.951.2016.1.KB) w zakresie dopuszczalności przechowywania w formie elektronicznej dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów podatnika.

 

W przywołanej interpretacji organ podatkowy wskazał, że podstawę zapisu operacji gospodarczej w księgach rachunkowych, a tym samym podstawę zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych, stanowi wyłącznie dokument źródłowy otrzymany od kontrahenta (faktura uzyskana w formie elektronicznej bądź papierowej). Z uwagi na brak regulacji w zakresie sposobu przechowywania dowodów księgowych przyjąć należy, że dokumenty te można przechowywać w dowolnej formie. Jednocześnie brak oryginalnego dokumentu źródłowego nie może być podstawą do automatycznego kwalifikowania wydatku udokumentowanego tym dowodem za niemogący stanowić kosztu uzyskania przychodu. Organ podatkowy podkreślił, że w świetle przepisów Ordynacji podatkowej, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzeczne z prawem.

 

Tym samym organ uznał za dopuszczalne przechowywanie w formie elektronicznej nie tylko faktur i innych dokumentów księgowych otrzymanych w tej formie, ale również dokumentów otrzymanych w formie papierowej, jeżeli sposób archiwizacji pozwala na zachowanie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych dowodów (tak jak w przypadku faktur przechowywanych w formie papierowej).

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

30 listopada 2016