Nie pracodawca, ale urząd skarbowy rozliczy za podatnika zeznanie roczne | ECDP Group

Ważna zmiana dla pracowników dotycząca rozliczeń podatkowych w 2018 roku.

Zespół ECDDP pragnie zwrócić uwagę, iż w związku z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz.528), która weszła w życie z dniem 15 marca 2017 r., uchyleniu uległ art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF).

Derogowany przepis stanowił, że jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy m. in. określeni w art. 31 ustawy o PDOF (zakłady pracy), złoży temu płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-12), które traktuje się na równi z zeznaniem, z zastrzeżeniami przewidzianymi w przedmiotowej normie, płatnik jest obowiązany sporządzić według ustalonego wzoru roczne obliczenie podatku na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PDOF, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. W stanie prawnym obowiązującym pod rządami art. 37 ustawy o PDOF pracodawca rozliczał roczne zeznanie podatkowe pracownika na formularzu PIT-40.

Uchylenie przepisu art. 37 pozbawia pracowników prawa złożenia rocznego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem pracodawcy. Jednocześnie ustawa nowelizująca dodała art. 45ca, w myśl którego podatnicy uzyskujący przychody m.in. od zakładów pracy mogą złożyć, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, urzędowi skarbowemu wniosek o sporządzenie zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy o PDOF. Wniosek składa się na formularzu PIT-WZ. Podatnikowi zostało przyznane uprawnienie akceptacji albo odrzucenia w całości rozliczenia udostępnionego na portalu podatkowym. Akceptacja zeznania udostępnionego na portalu podatkowym, jak też brak jakichkolwiek czynności w tym zakresie (akceptacji albo odrzucenia) jest tożsame w skutkach ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego.

5 stycznia 2018