Obowiązki w zakresie sporządzania dokumentacji podatkowej – praktyczne wyjaśnienia | ECDP Group

Na stronie Ministerstwa Finansów, w dniu 9 sierpnia br., opublikowano wyjaśnienia dotyczące najczęściej poruszanych zagadnień w związku z zapytaniami podatników dotyczącymi obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz obowiązku złożenia oświadczenia o sporządzeniu takiej dokumentacji.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

Termin na sporządzenie dokumentacji grupowej (tzw. master file)

Na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, termin na przygotowanie dokumentacji podatkowej (w tym dokumentacji grupowej) został przedłużony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Jednakże, w przypadku, gdy dokumentację grupową przygotowuje podmiot zagraniczny, który jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w terminie późniejszym niż termin na przygotowanie dokumentacji wynikający ze wspomnianego Rozporządzenia Ministra Finansów, termin ten uległa wydłużeniu do dnia złożenia zeznania podatkowego, przez podmiot, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych. Rozporządzenie Ministra Finansów stanowi bowiem akt prawny rangi podustawowej i tym samym nie może ograniczać uprawnień / rozszerzać obowiązków podatników wynikających z ustawy. Ponadto, celem rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej jest przedłużenie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (w tym wypadku terminów na przygotowanie dokumentacji podatkowej). Tym samym przeciwna interpretacja przepisów (prowadzącą do skrócenia terminu na przygotowanie dokumentacji grupowej) byłaby sprzeczna z celem wydania wspomnianego Rozporządzenia.

Próg zobowiązujący do sporządzenia dokumentacji podatkowej w przypadku nowo utworzonej Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK)

Nowo utworzona PGK stanowi nowego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym przy określeniu progu zobowiązującego do sporządzenia dokumentacji podatkowej odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 9a ust. 1b ustawy o CIT, zgodnie z którym podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2 000 000 euro.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Ustawa o CIT i ustawa o PIT, jak również akty wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw, nie przewidują publikacji formularza oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Jednakże, pomocniczo przykładowy wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej został zamieszczony w komunikacie – Objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych; Aktualizacja: 2018.05.11 16:18. Nie jest planowane przygotowanie wzoru oświadczenia w formie dokumentu elektronicznego.

Sposób złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji należy złożyć na piśmie we właściwym urzędzie skarbowym lub wysłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą ePUAP.

Dodatkowo informujemy, że na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych zostały opublikowane wzory dokumentów elektronicznych PIT-TP(2) (numer wzoru 5634) oraz CIT-TP(2) (numer wzoru: 5633).

16 sierpnia 2018